Flera coronarelaterade krisåtgärder förlängs

På grund av pandemins fortsatta skadeverkningar har regeringen nu annonserat att man kommer förlänga såväl det så kallade omställningsstödet som de åtgärder som vidtagits på sjukförsäkringsområdet.

Omställningsstödet

Det så kallade omställningsstödet har hittills tillämpats på perioden mars-april 2020, och inneburit att fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är godkända för F-skatt har kunnat få omställningsstöd om:

 • nettoomsättningen uppgick till minst 250 000 kronor under det räkenskapsår som avslutades närmast före den 1 januari 2020, och
 • nettoomsättningen i mars-april 2020 understeg nettoomsättningen i mars-april 2019 med 70 procent, och detta så gott som uteslutande orsakats av Covid-19

Stödet har varit 75 procent av omsättningsminskningen, beräknat på företagets fasta kostnader för mars och april 2020. I praktiken har detta inneburit att stödet uppgått till mellan 22,5-75 procent av de fasta kostnaderna för mars-april 2020. Maximalt stöd för perioden har varit 150 miljoner kronor per koncern.

Skatteverket rapporterade förra veckan att man tagit emot drygt 23 000 ansökningar om omställningsstöd för stödperioden mars-april, varav nästan 18 000 beviljats stöd, och nu fortsätter man arbetet med efterkontroller. Vanliga fel som har lett till att stöd inte godkänts har varit:

 • att omsättningen minskat men inte till följd av Covid-19
 • att omsättningen angetts som högre än den egentligen varit
 • att kostnader för hyra och leasing uppgetts större än de egentligen varit
 • att man redovisat fasta kostnader som man inte haft
 • att man redovisat sådana fasta kostnader som inte omfattas av stödet
 • att omsättningen varit beräknad på fel period

Nu har dock den glädjande nyheten kommit att omställningsstöd även ska kunna betalas ut för två nya stödperioder; maj respektive juni-juli 2020. Anledningen till detta är att krisens inledande skadeverkningar fortsatt även under maj månad, och att många företag som bedriver säsongsverksamhet har drabbats hårt under juni och juli.

På samma sätt som tidigare ska stöd ges med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för maj respektive juni-juli 2020. För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att företagets nettoomsättning understeg 60 procent av nettoomsättningen för maj 2019. För att stöd ska beviljas för juni-juli 2020 krävs att företagets nettoomsättning för stödperioden understeg 50 procent av nettoomsättningen för juni-juli 2019.

För maj kommer stöd ges med högst 75 miljoner kronor per stödberättigat företag, och för juni-juli högst 150 miljoner kronor.

Det befintliga omställningsstödet har godkänts av EU-kommissionen, men eftersom stödet nu ska utökas till nya perioder måste ett nytt godkännande inhämtas. I den promemoria som regeringen publicerat idag föreslås det förlängda omställningsstödet träda i kraft den 15 oktober 2020, och ansökan om stöd ska ges in till Skatteverket senast den 15 december 2020.

Läs mer i våra andra artiklar:
Förslag om omställningsstöd på remiss (2020-05-26)
Nytt om koncernbidrag, rapportering av skattearrangemang m.m. (2020-06-04)
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare (2020-10-03)

Åtgärder på sjukförsäkringsområdet

En rad åtgärder har också vidtagits på sjukförsäkringsområdet under våren och sommaren för att minska smittspridningen, minska belastningen på sjukvården, stärka ekonomin för den som blir sjuk och lindra konsekvenserna för drabbade arbetsgivare. Nu har regeringen meddelat att följande åtgärder kommer att förlängas till och med den 31 december 2020:

 • Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 804 kr
 • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 804 kr per dag
 • Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala på grund av Covid-19 (under de första månaderna stod staten för alla sjuklönekostnader, men sedan augusti är det detta som gäller. Vad som anses som ”normalt” beror på arbetsgivarens sjuklönekostnader i förhållande till de totala lönerna)
 • Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen vid sjukdom
 • Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning

Läs mer i våra tidigare artiklar:
Ersättningar och sjukfrånvaro under coronavår (2020-03-18/31)
Utökade regler för ersättning och sjukfrånvaro under pandemin (2020-05-08)

Lina Persson

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01