Ändrade regler i fastighetstaxeringslagen

Regeringen föreslår ändringar i fastighetstaxeringslagen inför den allmänna fastighetstaxeringen av lantbruksenheter 2023. Förslaget innefattar även att det ska bli möjligt för Skatteverket att, inom fastighetstaxeringen, fatta omprövningsbeslut genom automatiserad behandling.

Lantbruksenheter

Syftet med ändringarna är att bestämmelserna ska bli tydligare och enklare, att registerkvaliteten ska bli bättre samt att taxeringsvärdena ska vara rättvisande.

Förslaget innebär i korthet följande:

  • Normenheten för ekonomibyggnad ändras från djurstall för nötkreatur till maskinhall, gårdsverkstad och liknande. Normbyggnaden (djurstall för nötkreatur) har blivit mer sällsynt förekommande och för att motverka problemet med ett minskande antal av normenheter föreslås att en mer frekvent förekommande byggnadskategori utgör normenhet.
  • Ridhus ska alltid indelas i ekonomibyggnad, oavsett anknytning till jord- eller skogsbruk. Ridhus indelas utifrån dagens regler antingen i byggnadstypen ekonomibyggnad eller specialenhet beroende på vilken verksamhet som bedrivs i byggnaden och på fastigheten. För att få en konsekvent och likartad taxering bör ridhus alltid indelas i ekonomibyggnad.
  • Antalet dräneringsklasser (åkermark) ska ändras från tre till två. Det finns en diskrepans mellan verkliga förhållanden och de uppgifter om dräneringsklass som anges vid fastighetstaxeringen. En förändring från tre till två klasser blir därmed mer korrekt och rättvisande eftersom det finns indikationer på en hög andel felredovisade dräneringsklasser. Förslaget innebär att alla former av dränering är av intresse vid klassificeringen.
  • Skogsbruksvärdet ska i första hand grundas på virkesförrådet enligt Skogsstyrelsens skogliga grunddata. Beräknat skogsbruksvärde har enligt nuvarande regler stora brister. Även om ett skogsbruksvärde baserat på skoglig grunddata inte blir exakt blir det sannolikt med korrekt än motsvarade värde beräknad med nuvarande modell.

Automatiserat beslutsfattande vid fastighetstaxering

Syftet med förslaget är att minska handläggningstiden samt frigöra handläggarresurser till andra ärenden. Förslaget innebär i korthet:

  • Även andra beslut än grundläggande beslut på fastighetstaxeringsområdet ska få fattas automatiserat. Vid en genomgång av omprövningar som initierats efter den allmänna fastighetstaxeringen av småhus 2015 har noterats att en stor del av omprövningarna har resulterat i bifall utan utredning. Vid en automatisering skulle handläggarresurser kunna frigöras och läggas på ärenden som kräver utredning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft per den 1 januari 2021. Bestämmelserna om lantbruksenheter tillämpas första gången vid den allmänna fastighetstaxeringen 2023.

Veronica Nensén och Karin Dagsgård

 

Kontakt
Veronica Nensén
073-023 29 27

 

Kontakt
Karin Dagsgård
073-305 55 34