Förhandsbesked om konsekvenser av utdelningsavstående till stiftelse

Skatterättsnämnden har lämnat ett förhandsbesked om konsekvenserna vid gåva av utdelning till en stiftelse, för såväl givaren som mottagaren. Utdelningen ska inte beskattas hos givaren, men räknas in i fullföljdskravet för stiftelsen. Förhandsbeskedet har överklagats.

Ärendets bakgrund

En man och hans maka har etablerat en stiftelse, och mannen har för avsikt att genom gåva tillskjuta kapital till stiftelsen via ett av honom helägt aktiebolag. Bolaget ska mot kupong dela ut aktier i sitt helägda dotterbolag, och kontanta medel. Innan utdelningen kan disponeras kommer mannen att överlåta rätten till utdelning till stiftelsen genom gåva. Av gåvobrevet följer att avsikten med gåvan är att den ska läggas till stiftelsens kapital. Stiftelsen kommer därefter erhålla utdelning från de genom gåvan förvärvade aktierna i dotterbolaget. Varje beskattningsår kommer stiftelsen använda mer än 80 procent av de kommande utdelningarna på aktierna i dotterbolaget, avkastningen på kapitalet samt de intäkter som stiftelsen i övrigt kan komma att erhålla och som omfattas av fullföljdskravet för stiftelsens ändamål.

Mot bakgrund av ovan har följande frågor ställts till Skatterättsnämnden:

  1. Ska mannen beskattas för utdelningen från moderbolaget?
  2. Är stiftelsen inskränkt skattskyldig?
  3. Blir gåvan av rätten till utdelning respektive utdelningen från moderbolaget skattepliktig för stiftelsen?
  4. Ska stiftelsen beskattas för utdelning på aktierna i dotterbolaget?
  5. Blir skatteflyktslagen tillämplig på förfarandet?

Skatterättsnämndens avgörande

Fråga 1) Beskattning av utdelningsavstående

Utdelning ska tas upp till beskattning av den som har rätt till utdelningen när den kan disponeras. I situationer där en aktieägare avhänt sig rätten till utdelning till förmån för en annan mottagare, så kallat utdelningsavstående, följer av praxis att aktieägaren inte ska beskattas för utdelningen. Det gäller såväl utdelning på aktier i börsnoterade företag som i fåmansföretag och oavsett om givarens aktier i fåmansföretaget är kvalificerade eller inte.

Skatterättsnämnden slog fast att mannen inte ska beskattas för den bortskänkta utdelningen. Det faktum att det är förutbestämt vad som ska delas ut och att han kontrollerar förfarandet utgjorde inte skäl att avvika från praxis.

Fråga 2) Inskränkt skattskyldighet

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund är inskränkt skattskyldiga och därmed delvis undantagna från beskattning om de uppfyller ändamåls-, verksamhets- och fullföljdskraven.

Ändamålskravet innebär att organisationen ska ha ett eller flera allmännyttiga ändamål med vilket avses att främja exempelvis idrott, utbildning eller social hjälpverksamhet. Verksamhetskravet innebär att den verksamhet som bedrivs, uteslutande eller så gott som uteslutande, ska främja allmännyttiga ändamål. Enligt fullföljdskravet ska organisationen i skälig omfattning använda sina avkastningsinkomster för allmännyttiga ändamål. Skälig omfattning innebär att cirka 80 procent av avkastningen ska användas för ändamålet under en femårsperiod. Vid fullföljdsberäkningen ska skattefria gåvor läggas till avkastningsinkomsterna, men bara om det framgår av omständigheterna att avsikten är att gåvan ska användas direkt för verksamheten.

Skatterättsnämnden ansåg att stiftelsen uppfyller ändamålskravet. I ansökan förutsattes att verksamhetskravet kommer uppfyllas, varför bedömning av fullföljdskravet återstod. Den frågan var i sin tur avhängig av hur gåvan av rätt till utdelning från moderbolaget ska beaktas.

Skatterättsnämnden menade att gåvan av rätten till utdelning från mannen inte i sig medför att stiftelsen tillförs någon intäkt som omfattas av fullföljdskravet. Den faktiska utdelning som stiftelsen får mot den erhållna kupongen ansågs dock utgöra sådan avkastning på den ursprungliga gåvan som omfattas av fullföljdskravet. Hänsyn kunde inte tas till avsikten att utdelningen ska läggas till stiftelsens kapital eftersom utdelningen inte kunde anses vara ett förvärv genom gåva som kan undantas från fullföljdskravet. Eftersom utdelningen avses läggas till kapitalet istället för att användas till stiftelsens allmännyttiga ändamål kommer fullföljdskravet inte kunna uppfyllas och stiftelsen blir därmed oinskränkt skattskyldig.

Fråga 3) Beskattning av gåvan respektive utdelningen

Eftersom stiftelsen blir oinskränkt skattskyldig blir utdelningen på aktierna i moderbolaget skattepliktig för stiftelsen. Reglerna om näringsbetingade andelar blir inte tillämpliga eftersom utdelningen inte härrör från aktier som stiftelsen själv äger. Gåvan från mannen av rätten till utdelning föranleder däremot inte några beskattningskonsekvenser.  

Fråga 4) Beskattning av utdelning från dotterbolaget

De aktier i dotterbolaget som stiftelsen förvärvar genom utdelningen från aktiebolaget ansågs vara näringsbetingade, och framtida utdelning således vara skattefri.

Fråga 5) Skatteflyktslagen

Skatterättsnämnden menade att skatteflyktslagen enligt tidigare praxis inte har ansetts tillämplig på förfaranden där en aktieägare ger bort sin rätt till utdelning före den tidpunkt då utdelningen kan disponeras, och att skäl saknas att göra en annan bedömning i detta fall.

Kommentar

Den enligt vår mening centrala frågan om huruvida ett utdelningsavstående kan jämställas med en gåva, vilken baserat på givarens avsiktsförklaring kan undantas från fullföljdskravet, har besvarats tydligt av Skatterättsnämnden. Utdelningsavstående som ett tillvägagångssätt för att öka en stiftelses kapital kan enligt Skatterättsnämnden inte ske utan påverkan på fullföljdskravet. Utgången är enligt vår mening väntad, men det återstår att se om Högsta förvaltningsdomstolen kommer pröva frågan och vad utfallet i så fall blir.

Att inte kvalificera som inskränkt skattskyldig kan få betydande skattemässiga konsekvenser. Det finns därför anledning att se över tidigare bedömningar av fullföljd där intäkt från utdelningsavstående inte har beaktats och vilka effekter det har för året liksom föregående sex beskattningsår (som fortfarande är öppna för omprövning och efterbeskattning).

Har ni frågor kring avgörandet eller funderingar kring finansiering av stiftelser, bedömning av fullföljd eller i övrigt om de särskilda reglerna för stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund? I så fall hjälper vårt team av skattespecialister på allmännyttiga och andra icke vinstdrivande verksamheter er gärna.

Markus Thaler

Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 47-19/D)

 

Kontakt
Markus Thaler
070-392 17 09