Sverige skjuter upp rapporteringstidpunkterna för rapportering under Lag om rapporteringspliktiga arrangemang (DAC 6 / MDR)

Under onsdagen publicerade Finansdepartementet ett pressmeddelande där regeringen tillkännagav sin avsikt att införa det under onsdagen offentliggjorda ändringsdirektivet till EU:s informationsutbytesdirektiv (DAC) som Europeiska rådet antagit och som innebär möjlighet för medlemsstaterna att skjuta upp rapporteringstidpunkterna för rapporteringspliktiga skattearrangemang.

Den 3 juni antog riksdagen den proposition som implementerade ändringarna till EU:s informationsutbytesdirektiv i svensk lag (ofta förkortat ”DAC”). Detta i form av en ny lag som kallas ”Lag om rapporteringspliktiga arrangemang” men som ofta refereras till som DAC 6 eller MDR, baserat på reglernas ursprung. Reglerna som vi tidigare redogjort för på Skattenätet innebär kort att vissa gränsöverskridande skatterelaterade arrangemang måste rapporteras in till Skatteverket. På skatteutskottets förslag lämnade riksdagen det emellertid upp till regeringen att bestämma när reglerna skulle träda i kraft.

Som uppföljning på detta antog regeringen den 18 juni den förordning som antogs vara sista pusselbiten i lagstiftningsärendet där datumen för reglernas ikraftträdande angavs. Av förordningen gick det att läsa att reglerna skulle träda ikraft den 1 juli 2020 såsom direktivet angett och att rapportering av nya arrangemang från den dagen skulle göras inom 30 dagar med utgångspunkt i vissa utlösande faktorer. Rapportering av den så kallade ”retroaktiva rapporteringen” eller ”övergångsperioden”, dvs. gällande de arrangemang som implementerats från det att EU:s ändringsdirektiv publicerades (25 juni 2018) till dess att de nationella bestämmelserna skulle träda i kraft (1 juli 2020), skulle ske senast den 31 augusti 2020.

Emellertid meddelade Europeiska rådet (”ECOFIN”) under gårdagen den 24 juni att rådet antagit en ändring till det ursprungliga ändringsdirektivet som innebär att samtliga medlemsländer i EU ges möjlighet att skjuta upp ikraftträdande av reglerna, samt datumen för första rapporteringstillfälle, med initialt sex månader. Någon möjlighet att undanta vissa perioder från rapportering är det dock inte tal om. Denna möjlighet kommer som en följd av den rådande COVID-19-pandemin, vilken har gjort att myndigheterna i flera länder inte kunnat skapa en infrastruktur för att ta emot rapporter samt att många skattebetalare haft svårt att lägga resurser på att kunna emotse de nya rapporteringskraven. Utöver de initiala sex månaderna ges det även möjlighet för medlemsstaterna att skuta upp ikraftträdandet i ytterligare tre månader, men för att detta ska kunna ske måste omständigheterna i medlemsstaten i december/januari vara i likhet med den situation som just nu råder.

Slutligen publicerades under eftermiddagen den 24 juni även ett pressmeddelande av Finansdepartementet mot bakgrund av det nya ändringsdirektivet där regeringen anger att den bereder ändringar för att införa ändringsdirektivet i svensk rätt. Där anges även de av rådet föreslagna nya tidsfristerna som i praktiken gör gällande att ”övergångsperioden” förlängs tills sista december 2020 med första rapporteringsdag 31 januari (relaterat de rapporteringspliktiga arrangemang som uppkommer mellan 1 juli 2020 – 31 december 2020) samt med rapportering av den redan nu gällande övergångsperioden per den 28 februari. Arrangemang som blir rapporteringspliktiga fr.o.m. 1 januari ska rapporteras inom 30 dagar.

Kommentar

Både vi och flera av våra konkurrenter trodde att regeringens förordning med fullt ikraftträdande den 1 juli innebar slutet för diskussionen om Sverige skulle skjuta upp ikraftträdandet eller första tidpunkt för rapportering.

Finansdepartementets pressmeddelande innebär dock att så inte är fallet, utan regeringen avser alltså att utnyttja den möjlighet till uppskjutande som det nya direktivet ger. Vi väntar med spänning på om regeringen kommer att utnyttja de nya tidsfristerna fullt ut eller bara delvis.

Det är viktigt att komma ihåg att eftersom arrangemangen är gränsöverskridande så kan rapporteringsplikt uppkomma i ett annat land även om Sverige skjutit upp sina frister. I det sammanhanget bör det uppmärksammas att Finland inför sina regler fullt ut den 1 juli.

Markus Thaler och Kalle Gunnarsson

Läs våra andra artiklar:

 

Kontakt
Markus Thaler
070-392 17 09

 

Kontakt
Kalle Gunnarsson
073-302 82 24