Nytt meddelande från EU-kommissionen om moms på tjänster efter Brexit

EU-kommissionen har i ett nytt meddelande lämnat råd avseende moms på tjänster efter Brexit. Det finns idag inga fastslagna beslut om vilka regler som kommer vara tillämpliga efter övergångsperiodens slut men EU-kommissionens avsikt med meddelandet är att förtydliga vissa frågor för bolag etablerade i både EU och Storbritannien.

Omsättningsland

EU-kommissionen gör i sitt meddelande ett kort förtydligande avseende omsättningsland för tjänster av såväl slaget ”B2B” (business to business) som ”B2C” (business to consumer).

Enligt huvudregeln för tjänster B2B inom EU anses en tjänst omsatt i det land köparen är etablerad. Det kommer i framtiden innebära att tjänster som tillhandahålls köpare etablerade i Storbritannien kommer vara omsatta utanför EU.

Tjänster som tillhandahålls B2C anses som huvudregel omsatta i det land säljaren är etablerad. Tillhandahållanden till privatpersoner i Storbritannien kommer därför även framgent att vara föremål för moms i det EU-land där säljaren är etablerad. Om säljaren är etablerad i Storbritannien ska således ingen moms i EU utgå.

Vissa tjänster kommer dock även fortsatt att anses omsatta i EU även om säljaren eller köparen är etablerad i Storbritannien. Om brittiska bolag måste redovisa och betala in moms inom EU kan de behöva ett skatteombud.

Mini One-Stop Shop (MOSS)

För tillhandahållanden av telekommunikationstjänster, radio- och TV-sändningar och elektroniska tjänster genom elektronisk väg till privatpersoner (nedan ”elektroniska tjänster”) finns det inom EU möjlighet att använda sig av MOSS (Mini One Stop Shop) för att möjliggöra en förenklad rapportering av försäljning av dessa tjänster till andra EU-länder. MOSS består av två förfaranden som tillämpas beroende på var säljaren finns etablerad; ”unionsordningen” för bolag etablerade inom EU och ”tredjelandsordningen” för bolag etablerade utanför EU.

Efter övergångsperioden kommer bolag etablerade i Storbritannien som använder sig av unionsordningen behöva registrera sig för MOSS och redovisa försäljning av elektroniska tjänster i ett land inom EU genom tredjelandsordningen. Detta innebär också att bolag etablerade utanför EU som idag redovisar försäljningar enligt tredjelandsordningen i Storbritannien måste registrera sig för MOSS i ett EU-land.

Följaktligen innebär också detta att elektroniska tjänster till Storbritannien inte fortsättningsvis kommer kunna redovisas genom MOSS.

Momsåterbetalning

EU-kommissionen bekräftar att reglerna för bolag etablerade i länder utanför EU avseende återbetalning av moms kommer vara tillämpliga för bolag etablerade i Storbritannien.

Förtydliganden avseende vissa regler i övergångsavtalet

Rättigheter och skyldigheter som åläggs beskattningsbara personer genom momsdirektivet kommer vara tillämpliga i fem år efter övergångsperiodens avslut. Som exempel nämner EU-kommissionen att bolag som är registrerade för MOSS i Storbritannien under 2021 fortfarande måste redovisa och betala moms på försäljningar som skett sista kvartalet 2020. 

EU-kommissionen uppmuntrar alla beskattningsbara personer att säkerställa att all nödvändig dokumentation finns tillgänglig för att styrka transaktioner som skett mellan Storbritannien och övriga EU-länder innan övergångsperiodens slut.

Begäran om återbetalning för moms inbetald innan övergångsperiodens slut

Det kommer vara möjligt att efter övergångsperioden skicka in en elektronisk ansökan om återbetalning för moms som betalats före Brexit, både i Storbritannien och EU. Det kommer dock enbart vara möjligt att ansöka om återbetalning genom portalen till och med den 31 mars 2021.

Reglerna om återbetalning av moms i momsdirektivet ska i övrigt gälla i fem år efter övergångsperioden har avslutats.

Kontakta oss gärna för att diskutera hur Brexit kan påverka din verksamhet.

Martin Carlsson och Klara Kvarnung

Läs EU-kommissionens meddelande

 

Kontakt
Martin Carlsson
070-318 97 79

 

Kontakt
Klara Kvarnung
070-546 77 28