Förslag om omställningsstöd på remiss

Mot bakgrund av de ekonomiska konsekvenser som drabbat och fortfarande drabbar näringsidkare till följd av Covid-19 meddelades den 30 april att ett omställningsstöd riktat till företag ska införas. Finansdepartementet har nu utarbetat ett förslag till införande av nya regler, som föreslås träda ikraft den 1 juli 2020.

Vad innebär det föreslagna omställningsstödet?

Förslaget innebär att företag, vars sammanlagda nettoomsättning för mars och april 2020 understeg 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för mars och april 2019 till följd av Covid-19, ska kunna ges ett stöd med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för mars och april 2020. Med fasta kostnader avses bl.a. kostnader för hyra och leasing, räntor, värdeminskning på anläggningstillgångar och nödvändiga reparationer av sådana tillgångar, elektricitet, vatten, avlopp, internet och telefoni, uppvärmning, försäkringar, utfodring av djur, franchiseavgifter, tillstånd samt royalties och licensavgifter för immateriella tillgångar.

Vilka kan få del av omställningsstödet?

Stödet riktar sig till både fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är registrerade för F-skatt. Näringsidkaren ska under det närmast föregående räkenskapsåret ha haft en nettoomsättning på minst 250 000 kronor. Ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund som bedriver näringsverksamhet men är undantagna från skattskyldighet är undantagna från kravet på F-skatt.

Företag som vid tidpunkten för prövning av stöd har restförda skatte- eller avgiftsskulder, näringsförbud eller är på obestånd är inte berättigade att ta del av stödet. Stöd ska heller inte beviljas om företaget eller ett koncernbolag finns upptaget på EU eller OECD:s förteckning över jurisdiktioner som anses vara icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet (så kallade skatteparadis).

Det föreslås vidare begränsningar i möjligheten att få stöd om företaget eller dess moderföretag verkställer eller beslutar om vinstutdelning eller motsvarande under perioden mars 2020-juni 2021.

Hur går det till?

Ansökan om omställningsstöd ska ges in till Skatteverket senast den 31 augusti 2020. Ansökan ska bland annat innehålla uppgift om den minskade nettoomsättningen, orsaken till minskningen och de fasta kostnader som ansökan avser. För stöd som uppgår till 100 000 kronor eller mer krävs också ett revisorsyttrande. Ansökningar som avser bolag i samma koncern ska ges in samtidigt och omfatta redogörelse över koncernstruktur. Utbetalning av beviljat omställningsstöd kommer att ske genom kreditering av skattekontot.

Om stöd utbetalas felaktigt eller med för högt belopp kan företaget bli återbetalningsskyldigt. Skatteverket kan som en del av sin utredning utföra kontrollbesök hos, och revision av, sökanden. För situationer där oriktiga uppgifter lämnats eller då näringsidkaren inte anmält ändrade förhållanden och genom detta orsakar fara för att omställningsstöd felaktigt betalas ut, eller betalas ut med ett för högt belopp, införs ett särskilt brott kallat omställningsstödsbrott. Såväl brott av normalgraden som grovt brott har fängelse i straffskalan.

Vad händer nu?

Remisstiden gick ut den 25 maj, och synpunkter från remissinstanserna hittar du här. Regeringen kommer att lämna över förslaget i en extra ändringsbudget och målet är att det ska träda i kraft den 1 juli 2020. Här svarar regeringen på några av de vanligaste frågorna.

Anders Alfrost och Anna Byström

Läs promemorian här (Fi2020/02322/S2)

Läs också våra uppföljande artiklar:
Nytt om koncernbidrag, rapportering av skattearrangemang m.m. (2020-06-04)
Flera coronarelaterade krisåtgärder förlängs (2020-09-07)
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare (2020-10-03)

 

Kontakt
Anders Alfrost
073-254 17 56

 

Kontakt
Anna Byström
073-441 71 59