Tillväxtverket uttalar sig om korttidsarbete, utdelningar och semester

Det har varit många turer sedan det första förslaget på nya regler om statligt stöd för korttidsarbete presenterades i mitten på mars, och några månader senare är det fortfarande mycket som är oklart. Frågan om att lämna utdelning till ägarna samtidigt som man tar emot stöd från staten har varit en het potatis genom hela lagstiftningsprocessen, och igår uttalade sig Tillväxtverket om saken. Myndigheten har också gjort en helomvändning vad gäller hur man vid beräkningarna ska se på anställdas semester.

Reglerna om korttidsarbete innebär kortfattat att den anställde går ner i arbetstid men ändå får ut större delen av sin lön – en kostnad som delas mellan arbetsgivaren och staten. Arbetstiden kan sänkas med upp till 60 procent mot att arbetstagaren får gå ner i lön med endast 7,5 procent, och arbetsgivarens lönekostnad minskar då med 53 procent. Ytterligare en permitteringsgrad, som är än mer frikostig, finns för perioden maj-juli 2020.

De första reglerna trädde i kraft den 7 april, men tillämpas redan från den 16 mars. För att kvalificera för stödet krävs bland annat att arbetsgivaren ska ha fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, som har orsakats av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och som inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas. Denna skrivning vållade tidigt debatt, när det blev tal om att stora bolag planerade aktieutdelningar samtidigt som man hade för avsikt att ta emot det statliga stödet.

Finansutskottet uttalade sig i sitt betänkande att det “inte kan anses försvarligt” att arbetsgivare som mottar stöd från det allmänna vid korttidsarbete samtidigt genomför aktieutdelningar och andra liknande utbetalningar – men mycket mer än så utvecklades inte saken. I en senare lagrådsremiss med diverse coronarelaterade åtgärder tog regeringen upp frågan på nytt och föreslog att lagtexten skulle kompletteras. Tanken var att det uttryckligen skulle framgå att det vid bedömningen av om arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter särskilt ska beaktas om arbetsgivaren samtidigt genomför aktieutdelning eller andra liknande utbetalningar. Efter en vända hos Lagrådet slopades dock detta förslag, framförallt då det ansågs överflödigt eftersom redan den tidigare regleringen ansågs ge möjlighet att beakta utdelningar och andra liknande utbetalningar.

Så vad innebär detta? Ja, utdelningar ska beaktas vid bedömningen men oklarhet råder fortfarande. Vad gäller till exempel för delägare i fåmansbolag, för vilka det är fullt normalt att dela upp sin egen ersättning från bolaget som delvis lön, delvis utdelning? Hur är det med bolag som lämnar koncernbidrag till andra koncernbolag, vilket visserligen är värdeöverföringar men som ändå inte innebär att vinsterna lämnar koncernen?

Tillväxtverket meddelade i ett pressmeddelande igår att koncernbidrag bör bedömas på samma sätt som utdelningar. Bedömningen ska göras för varje enskild arbetsgivare, vilket innebär att även bolag som ingår i en koncernstruktur bedöms var för sig. Tillväxtverket menar att ett bolag inte rimligen kan anses ha sådana allvarliga ekonomiska svårigheter att det skulle vara berättigat till stöd om det självt anser sig ha en tillräcklig likviditet och ställning i övrigt för att besluta om en utbetalning av något slag som i praktiken innebär att förmögenhetsmassan i bolaget minskar, oavsett om det rör sig om utbetalning till aktieägare eller annan. Utdelningar eller andra värdeöverföringar under stödperioden eller i nära samband med denna innebär en presumtion för att det inte råder allvarliga ekonomiska svårigheter och det är då upp till bolaget ifråga att visa att förutsättningar för stöd föreligger.

Som lagtexten är formulerad i dagsläget gäller vidare samma regler för alla typer av bolag, oavsett storlek. Därför krävs en lagändring för att mindre bolag ska kunna undantas från bedömningen av värdeöverföringar samtidigt som man uppbär stöd. Myndigheten förtydligar dock att värdeöverföringar som skett fram till den 16 mars 2020 inte ska föranleda att man nekas stöd.

Utöver detta meddelade Tillväxtverket förra veckan uppdaterade riktlinjer kring semester och dess inverkan på beräkningen av statligt stöd för korttidsarbete. Tidigare har man sagt att intjänad och betald semester ska räknas som närvaro och därmed ingå i beräkningen av preliminärt stöd, men detta har nu ändrats. Istället säger Tillväxtverket att semester ska ses som frånvaro och därmed inte inkluderas i beräkningen för stöd. På sin hemsida informerar Tillväxtverket att man avser återkomma med ytterligare information om hur detta kommer att påverka de bolag som redan sökt och beviljats stöd för en semesterperiod.

Vi förstår att ovanstående kan få konsekvenser för er som företag. Tveka inte att höra av er om ni vill diskutera hur detta kan påverka er!

Lina Persson

Läs Tillväxtverkets uttalanden:
Korttidsarbete: Förtydligande om utdelningar
Får arbetsgivaren stöd under arbetstagarens sjukdom, föräldraledighet eller semester?

Läs våra tidigare artiklar:
Nya regler om korttidsarbete (2020-03-17)
Utökning av reglerna om korttidsarbete (2020-04-17)

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01