Nytt ställningstagande om ersättning för finansiella garantier och borgensåtaganden

Den 17 april publicerade Skatteverket ett nytt ställningstagande gällande armlängdsmässig ersättning för finansiella garantier och borgensåtaganden. Skatteverket anser att ledning ska hämtas från det nya Kapitel X om finansiella transaktioner i OECD:s riktlinjer för internprissättning, vid avgörande om ett borgensåtagande eller andra finansiella garantier som lämnats till stöd för låntagare inom en intressegemenskap har ersatts på ett armlängdsmässigt sätt.

Den 11 februari 2020 publicerade OECD ny vägledning om finansiella transaktioner i form av ett nytt Kapitel X i OECD:s riktlinjer för internprissättning. Avsnitt D i Kapitel X handlar om finansiella garantier. Vid bedömning av om det föreligger en finansiell garanti och hur en finansiell garanti ska ersättas är det nödvändigt att först identifiera den faktiska transaktionen för att därefter undersöka om det har uppstått en faktisk förmån till låntagarens fördel.

En finansiell garanti kan bestå av allt från det underförstådda stöd som enbart hänför sig till koncerntillhörighet, till formella skriftliga garantier. Det är enbart i fråga om legalt bindande garantier som det kan uppkomma en skyldighet att betala ersättning eftersom det bara är då garantigivaren utsätter sig för en uttrycklig skyldighet att bära risken.

För att det ska bli aktuellt med ersättning för en finansiell garanti krävs det, utöver att det ska vara en legalt bindande garanti, att det ska uppstå en faktisk förmån för låntagaren i form av exempelvis en lägre lånekostnad utöver den som kan följa av låntagarens koncerntillhörighet. En sådan förmån som kan uppstå till följd av en finansiell garanti är något som en fristående låntagaren skulle vara villig att betala för.

Ersättningen för garantin ska stå i rimlig proportion till den fördel låntagaren erhåller till följd av den finansiella garantin. En förutsättning för att ersättningen ska vara armlängdsmässig är således att lånekostnader och garantikostnader sammantaget inte överstiger vad lånekostnaderna hade varit utan garantin.

Skatteverket har tidigare publicerat två ställningstaganden som rör internprissättning och borgensprovisioner; Skyldighet i vissa fall att ta ut borgensprovision och Avdrag för borgensprovision till aktieägare. I det senare uttalade Skatteverket att ersättning för borgen till en aktieägare som är juridisk person är avdragsgill även när den betalas till utländska företag i en internationell koncern och om villkoren inte är affärsmässiga görs en justering med stöd av korrigeringsregeln. Ställningstagandet begränsades till borgensprovision som betalades till aktieägare och berörde inga andra finansiella garantier. Skatteverket anser nu att armlängdsprincipen ska beaktas i samtliga fall och att ledning ska hämtas i det nya Kapitel X i OECD:s riktlinjer när ett företag i intressegemenskap gått i borgen eller utfärdat någon annan typ av garantiförbindelse. Skatteverket bedömer även att ställningstagandet Skyldighet i vissa fall att ta ut borgensprovision inte överensstämmer med den vägledning OECD ger om finansiella garantier i det nya Kapitel X och därför ersätts båda de tidigare ställningstagandena av det nya ställningstagandet.

Det nya ställningstagandet kommer däremot inte att gälla retroaktivt och kommer därför inte att tillämpas för tiden före dess publicering. Detta beror på främst att Skatteverkets tidigare ställningstaganden, som till stor del bygger på omfattande svensk kammarrättspraxis, inte är i överensstämmelse med det nya Kapitel X i OECD:s riktlinjer. För tiden före publiceringen av det nya ställningstagandet ska de två tidigare ställningstagandena fortsätta att tillämpas om det är till fördel för skattebetalaren.

Mot bakgrund av ovanstående är det i fortsättningen nödvändigt att ta ställning till om ersättning för koncerninterna garantiåtaganden är förenlig med OECD:s nya Kapitel X, vilket är en välkommen om än väntad utveckling på området.

Du är varmt välkommen att kontakta oss på EY om du har funderingar gällande hur ovanstående kan påverka din verksamhet.

Olov Persson och Younes Lahmer Wesander

Läs Skatteverkets nya ställningstagande (dnr 8-134552)

 

Kontakt
Olov Persson
070-318 94 48

 

Kontakt
Younes Lahmer Wesander
070-143 17 81