Förslag på ny lag om källskatt på utdelning

Finansdepartementet remitterade den 29 april 2020 en promemoria med förslag på nya regler för källskatt på utdelningar.

De viktigaste nyheterna i promemorian är följande:

  • Kupongskattelagen ska ersättas med en ny lag och skatten kommer att benämnas källskatt på utdelning. Skattesatsen förblir oförändrad, dvs. 30 procent om inte något undantag eller en lägre skattesats enligt ett skatteavtal kan tillämpas.
  • Nya krav kommer att införas för att s.k. direktnedsättning till en lägre skattesats enligt ett skatteavtal ska få tillämpas. De nya kraven innebär bl.a. att detaljerad information på individnivå kommer behöva lämnas.
  • Nya regler införs om vem som ska anses ha rätt till utdelningen och därmed vara skattskyldig till källskatt. Begreppet rätt till utdelning föreslås få en innebörd som ligger närmare betydelsen av begreppet ”beneficial owner” i OECD:s modellavtal. Detta förväntas t.ex. förändra vem som är skattskyldig till källskatt vid aktielån där utdelningsersättning betalas.   
  • Den nuvarande s.k. bulvanregeln föreslås tas bort och ersättas genom att skatteflyktslagens tillämpningsområde utvidgas till att även omfatta den nya lagen, samtidigt som vissa nya bestämmelser om särskild skattskyldighet i vissa fall införs.  
  • Förfarandereglerna för källskatten kommer att följa systematiken och strukturen i skatteförfarandelagen och nya regler kommer att införas i den lagen.
  • Det grundläggande ansvaret för att göra skatteavdrag föreslås fortsatt åvila det utdelande bolaget. Skatteavdrag ska dock inte göras om utdelningen betalas ut till en godkänd mellanhand, i ett sådant fall övergår skyldigheterna till denne. Som mellanhand får godkännas värdepapperscentral samt juridiska personer som är registrerade som förvaltare i Sverige eller i den stat där personen hör hemma, eller som skulle kunna bli registrerad som förvaltare i Sverige. Vidare, för att bli godkänd mellanhand måste den juridiska personen höra hemma i en stat inom EES eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller artiklar om informationsutbyte och bistånd med indrivning av skatt. Skatteverket beslutar om godkännande som ”godkänd mellanhand”.
  • Tidsfristen för att ansöka om återbetalning förlängs till senast sjätte året efter utgången av det kalenderår som ett beskattningsår går ut – i praktiken en förlängning av tidsfristen från fem år till sex år.

Förslaget är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2022, med undantag för reglerna om ”godkänd mellanhand” som föreslås träda i kraft redan den 1 januari 2022.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 14 augusti 2020.

Kommentar

Den nuvarande kupongskattelagen daterar till 1970 och även om den varit föremål för vissa uppdateringar är det i ljuset av den internationella utvecklingen och senare års rättspraxis inte förvånande att ny lagstiftning föreslås. Intressant att notera är att förslaget beräknas stärka de offentliga finanserna med 870 miljoner kronor, dvs. leda till ett ökat uttag av källskatt på utdelningar i vissa situationer.

Vi avser återkomma med mer detaljerade kommentarer till specifika delar i förslaget.  

Niklas Cornelius

Läs promemorian (Ds 2020:10)
Läs regeringens pressmeddelande

 

Kontakt
Niklas Cornelius
070-318 95 61