Tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna

En av de åtgärder som vidtagits för att hjälpa företag under coronakrisen är införandet av en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna. Sänkningen gäller för upp till 30 anställda och på löner på max 25 000 kr per anställd, men alla arbetsgivare omfattas oavsett storlek och oberoende av vilken påverkan krisen har haft i det enskilda fallet. Maximalt kan arbetsgivarens kostnad minskas med 636 000 kr – så hur går man till väga?

Arbetsgivare betalar normalt arbetsgivaravgifter på 31,42 procent beräknat på de anställdas ersättningar och förmåner, vilket redovisas i arbetsgivardeklarationer och betalas in på skattekontot varje månad. För att sänka kostnaderna och hjälpa arbetsgivarna under coronakrisen har man nyligen beslutat att sänka arbetsgivaravgifterna till 10,21 procent på löner som utbetalas under perioden 1 mars till 30 juni 2020.

Nedsättningen gäller alla företag och organisationer som har anställda, oavsett storlek och oberoende av hur krisen har påverkat den specifika arbetsgivaren. Däremot gäller den för maximalt 30 personer – om det finns fler än 30 anställda kan arbetsgivaren själv välja för vilka personer som avgifterna ska sättas ned. Nedsättning kan göras av flera arbetsgivare i en koncern, dvs. sänkningen av avgifterna omfattar 30 anställda per arbetsgivare även om dessa ingår i samma koncern.

En annan begränsning är att sänkningen endast omfattar löner på upp till 25 000 kr per anställd. Om lönen överstiger denna summa beräknas fulla arbetsgivaravgifter på den överstigande delen.

De nya reglerna innebär en avgiftslättnad på upp till 5 300 kr per anställd och månad. Den maximala nedsättningen för en arbetsgivare med minst 30 anställda uppgår därmed till 159 000 kr per månad eller 636 000 kr för hela perioden mars till juni. Detta är en ren kostnadsreducering och inte någonting som behöver betalas tillbaka vid ett senare tillfälle.

Så hur går man till väga?

Nedsättning enligt de nya reglerna begärs genom att man i arbetsgivardeklarationen kryssar i ruta 062 (reducerad avgift först anställd) på individuppgifterna för de anställda som man vill ska omfattas av sänkningen. Härigenom kommer arbetsgivaravgifterna för dessa personer automatiskt sättas ned för den delen av lönen som uppgår till 25 000 kr.

Reglerna trädde i kraft den 6 april men är alltså retroaktiva och gäller för löner utbetalade under perioden 1 mars till 30 juni 2020. Detta innebär att nedsättningen kan göras tidigast i arbetsgivardeklarationen för mars månads löner, för vilka redovisning och betalning ska vara Skatteverket tillhanda senast den 14 april.

Vad gäller för enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare?

Enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare omfattas av reglerna ovan i den mån de har anställda. Själva är de dock inte anställda i sina företag, utan betalar istället så kallade egenavgifter på verksamhetens resultat. Dessa uppgår normalt till 28,97 procent. För att en motsvarande nedsättning ska göras av egenavgifterna ska den som bedriver aktiv näringsverksamhet och är född 1955 eller senare endast betala 10,21 procent i avgifter för beskattningsår 2020 – på ett avgiftsunderlag som uppgår till högst 100 000 kr. Detta medför en kostnadsminskning på upp till 18 760 kr.

Sänkningen görs automatiskt vid Skatteverkets beräkning av den slutliga skatten efter att deklarationen har lämnats nästa år, men man ska också tänka på att sänkningen kan innebära en möjlighet till sänkning av den månatliga preliminära skatten om lämnar in en preliminär inkomstdeklaration. Läs mer i vår tidigare artikel Få debiterad preliminärskatt sänkt eller återbetald.

Normalt har man rätt att göra ett schablonavdrag för egenavgifter med 25 procent av underlaget. Med anledning av den tillfälliga sänkningen av egenavgifterna behöver man för beskattningsår 2020 göra två beräkningar. Schablonavdrag medges med 10 procent upp till ett överskott om 100 000 kr, och på överstigande del medges avdrag med 25 procent.

Hur förhåller sig detta till andra krisåtgärder och nedsättningar?

Samtidigt som nedsättningen av de sociala avgifterna röstades igenom av riksdagen togs också beslut om nya regler för anstånd med inbetalning av vissa skatter. Mer informations finns i vår tidigare artikel Likviditetshjälp via skatten i pandemitider, men kortfattat innebär reglerna en möjlighet att söka anstånd med bland annat inbetalning av max tre månaders arbetsgivaravgifter i upp till ett år. Redovisningsperioder som kan omfattas av anstånd är januari till september 2020.

För de arbetsgivaravgifter som återstår efter nedsättningen till 10,21 procent är det således fullt möjligt att ansöka om anstånd med inbetalning med stöd av de nya anståndsreglerna. Men naturligtvis är det också fritt fram att istället välja att ansöka om anstånd för månader som ligger utanför perioden mars-juni och således inte omfattas av den tillfälliga nedsättningen, då avgifterna som ska betalas skulle kunna vara högre. Det är dock inte möjligt att ansöka om anstånd i förväg, för skatter som ännu inte har beslutats.

Vidare kan den tillfälliga nedsättningen kombineras med reglerna om korttidspermittering. Vad gäller forskningsavdraget är det inte möjligt att använda den nu införda sänkningen och för samma anställda göra avdrag på arbetsgivaravgifterna för forskning och utveckling, eftersom arbetsgivaravgifterna aldrig får bli lägre än 10,21 procent. Däremot går det att använda den nu införda sänkningen på upp till 30 anställda, och tillämpa forskningsavdraget på andra anställda hos samma arbetsgivare. Den nu införda sänkningen kan däremot inte kombineras med reglerna om regionalt stöd.

Lina Persson

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01