Nya regler för moms vid trav- och galoppsport

Skatteverket har i ett ställningstagande från den 1 april 2020 slagit fast att prispengar eller premier som delas ut till hästägare, tränare eller hästuppfödare med anledning av ett visst resultat i ett tävlingsarrangemang inte utgör momspliktiga omsättningar. Detta innebär att hästägare, tränare och hästuppfödare inte ska redovisa och betala in moms för prispengarna som delas ut.

Skatteverket anser i ställningstagandet Premier inom trav- och galoppsporten (dnr 8-139181) att följande premier inte är momspliktiga omsättningar:

  • Premier som betalas ut till en ägare av en travhäst när hästen har genomfört ett premie- eller kvalificeringslopp på ett godkänt sätt och inom en idealtid
  • Premier som betalas ut till en ägare av en galopphäst när hästen har uppnått en viss placering i ett tävlingslopp
  • Premier som betalas ut till en hästuppfödare när en häst har genererat prispengar i ett tävlingslopp eller genomfört ett premie- eller kvallopp på ett godkänt sätt och inom en idealtid. Detsamma gäller premier som betalas ut till uppfödare av galopphästar
  • Premier som betalas ut till en tränare när en galopphäst har genererat prispengar i ett tävlingslopp

Skatteverket menar att premier eller prispengar som delas ut till hästägare när hästar uppnått ett visst resultat i ett lopp är till viss del beroende av slumpmässighet, med hänsyn till bl.a. hästens dagsform och övriga deltagares prestationer. Det innebär att det inte finns ett direkt samband mellan att ställa hästen till förfogande i loppet och den premie som delas ut.

Skatteverket bedömer också att det inte finns en överenskommen tjänst mellan uppfödare eller tränare i samband med att hästar vinner kvallopp. Dessa premier delas ut för att stimulera bra hästuppfödning, bra tränare och för att kunna arrangera ett bra spel. Hästuppfödare eller tränare som tar emot prispengar eller premium i dessa fall har därför inte omsatt någon momspliktig tjänst.

Ställningstagandet tar avstamp i praxis från EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). I målet C-432/15, Bastová, ansåg EU-domstolen att prispengar i ett kapplopp som är villkorat av hästens placering inte är en skattepliktig omsättning då hästens placering är underkastad en viss slumpmässighet. HFD fann i HFD 2019 ref. 68 att en garanterad ersättning som en hästägare får för att ställa upp i ett travlopp, oavsett hästens placering, är en skattepliktig omsättning. Däremot anser HFD att när prispengar delas ut till följd av hästens placering i ett travlopp finns det inget direkt samband med hästägarens tillhandahållande och den ersättning som delas ut; det är således inte en tjänst mot ersättning.

Kommentar

Skatteverkets ställningstagande (och ovannämnda praxis) innebär i praktiken en stor förändring för hästägare, som tidigare redovisat utgående moms för både startpremien och vinstpengar. Hästägare, uppfödare och tränare ska nu enbart redovisa och betala moms när det finns en generell startpremie. Det finns ingen moms att redovisa för en eventuell premie eller prispeng som är avhängig hästens placering. Beskattningsunderlaget för momsredovisning i dessa fall är därför enbart den generella startpremien.

Detta kan för hästägare som bedriver momspliktig verksamhet innebära en lägre summa utgående moms då de enbart redovisar och betalar moms på startpremien (vanligtvis 500 kr). Det kan medföra att hästägarna får tillbaka mer moms från Skatteverket än tidigare. Detta är dock under förutsättning att hästägarna bedriver momspliktig verksamhet och har avdragsrätt för den ingående momsen. Enligt uppgift på Svensk Travsports hemsida har Skatteverket på direkt fråga från branschen svarat att den minskade utgående momsen för hästägare inte ska påverka hästägarnas avdragsrätt. Det är dock viktigt att beakta att Skatteverket gör bedömningar i varje enskilt fall, och kan därför ställa frågor eller neka avdragsrätt för hästägare om bedömningen är att förutsättningar för avdragsrätt inte är uppfyllda.

Detta innebär också att tävlingsarrangören enbart har avdragsrätt för motsvarande ingående moms, och inte för prispengar eller premier som är villkorade ett resultat.

Klara Kvarnung

 

Kontakt
Klara Kvarnung
070-546 77 28