Nya momsregler från 2021

En del av EU:s handelspaket kommer att träda i kraft den 1 januari 2021. Bland annat kommer momsreglerna om distansförsäljning av varor och tjänster att ändras.

De huvudsakliga förändringarna är de följande:

  • Den särskilda ordningen för rapportering av moms vid försäljning av vissa tjänster till konsumenter i andra EU-länder, OSS, One Stop Shop, kommer att utökas till att omfatta varor och tjänster som tillhandahålls från distans.
  • En gemensam distansförsäljningströskel införs i EU, tröskeln kommer att omfatta distanshandel med både varor och vissa tjänster.
  • Skattebefrielsen (för importmoms) vid import av varor till lågt värde slopas.
  • Skattskyldighet för s.k. plattformsföretag för transaktioner som sker mellan oberoende säljare och köpare på en plattform införs i vissa fall.

OSS

Företag (beskattningsbara personer) kan bli skyldiga att redovisa och betala moms i andra EU-länder för distansförsäljning till konsumenter. OSS medför att den aktuella momsen kan redovisas och betalas i ett EU-land. Företag som inte är etablerade inom EU kan också tillämpa OSS men måste i så fall välja ett EU-land (identifieringsland) för registrering och redovisning av momsen.

OSS kommer att utökas från att omfatta endast elektroniska tjänster, till att omfatta alla tjänster som kan försäljas på distans samt varor som transporteras från ett EU-land till ett annat. Under vissa villkor omfattas även varor som importeras från tredjeland, bland annat under förutsättning att de understiger ett tröskelvärde om 150 EUR.

Distansförsäljningströskeln

Dagens distansförsäljningströsklar i EU kommer att ersättas med ett gemensamt tröskelvärde för alla EU:s medlemsstater. Sverige har idag en distansförsäljningströskel för varuhandel om 320 000 kr. Företag i andra EU-länder behöver inte registrera sig för moms i Sverige p.g.a. distanshandel med varor, till Sverige, förrän detta tröskelbelopp har överskridits. Från 2021 kommer det istället att införas ett gemensamt tröskelvärde om 10 000 EUR (99 680 kr) i EU. Det nya tröskelbeloppet kommer gälla all försäljning till konsumenter i alla andra EU-länder under ett år. Vidare kommer tröskelvärdet att gälla för både varuhandel och elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och radio- och tv-sändningar.

Skattebefrielse för import av varor till lågt värde

Skattebefrielsen (från importmoms) vid import av varor till ett lågt värde slopas. Enligt dagens regler är import av varor upp till ett värde om 22 EUR (300 kr) skattebefriade under vissa omständigheter. De nya reglerna medför att import av varor även till ett värde under 300 kr är föremål för importmoms.

Plattformsföretag

Plattformsföretag (d.v.s. företag som tillhandahåller elektroniska plattformar där externa säljare kan sälja varor och tjänster till köpare) kan under vissa omständigheter bli skattskyldiga för andra företags försäljning av varor på plattformsföretagets plattform, förutsatt att den faktiska säljaren är etablerad i ett land utanför EU.

Kontakta oss gärna för att diskutera de nya reglerna och hur de kan påverka er.

Martin Carlsson och Björn Sefast Torstensen

 

Kontakt
Martin Carlsson
070-318 97 79

Björn Sefast Torstensen
070-148 13 78