Arbetslöshetsersättning i coronas spår

Med anledning av rådande virusutbrott har den ekonomiska utvecklingen fått allvarliga konsekvenser såväl i Sverige som i omvärlden, och regeringen bedömer att världsekonomin liksom den svenska går in i en lågkonjunktur med en negativ BNP-tillväxt 2020. Ytterligare åtgärder har därmed föreslagits för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och ekonomi i Sverige. En del i detta är en tillfälligt förstärkt arbetslöshetsförsäkring.

Även om regeringen den senaste tiden har presenterat en rad åtgärder för att motverka de negativa ekonomiska konsekvenserna av Covid-19, så förutser regeringen att arbetslösheten kommer öka kraftigt. Arbetslöshetsförsäkringen föreslås därmed anpassas, så att fler individer kan bli berättigade till ersättning samtidigt som ersättningsnivåerna tillfälligt höjs.

Nedan finner ni en redogörelse av föreslagna tillfälliga förändringar.

Förkortat medlemsvillkor

Enligt nuvarande regler måste en individ vara medlem i arbetslöshetskassa i tolv månader för att bli berättigad till inkomstrelaterad ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Men enligt de föreslagna reglerna ska nu det så kallade medlemsvillkoret kunna uppfyllas snabbare. Varje medlemsmånad i en arbetslöshetskassa ska under en tidsperiod (mars – december) räknas som fyra medlemsmånader. Följden blir då att medlemsvillkoret kan uppnås på tre månader.

Anställda som blir medlemmar i en arbetslöshetskassa den 31 mars 2020, kan därmed uppfylla medlemsvillkoret redan i maj 2020.

Den förkortade kvalifikationstiden föreslås även gälla för personer som redan har blivit medlemmar i en a-kassa innan utbrottet av Covid-19 och som beviljats en ersättningsperiod efter ikraftträdandet.

Arbetsvillkoret lättare för deltidsanställda att uppfylla

Dagens reglering innebär att man under tolv månader före arbetslöshetens inträde måste ha arbetat minst 80 timmar i månaden under sex månader, eller 480 timmar i sex sammanhängande månader och då minst 50 timmar per månad. Man behöver därmed normalt arbeta ungefär halvtid under ett halvårs tid för att uppfylla arbetsvillkoret.

För att möjliggöra för fler deltidsanställda att omfattas av arbetsvillkoret föreslår regeringen nu temporärt följande för att uppfylla arbetsvillkoret:

  • Man behöver ha arbetat 60 timmar i månaden under sex månader, eller
  • Man behöver ha arbetat 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader.

Tillfälligt högre ersättning

Beroende på om både medlemsvillkoret och arbetsvillkoret är uppfyllt erhålls olika ersättning vid en arbetslöshet. När ett av arbetsvillkoren (utöver grundvillkor) är uppfyllt utges arbetslöshetsersättning med en grundförsäkring. Den som även uppfyller medlemsvillkoret kan istället få inkomstrelaterad ersättning.

Grundförsäkringen

Grundförsäkringen ger idag en ersättning med 365 kronor per dag. I enlighet med regeringens förslag höjs nu nämnda grundbelopp tillfälligt till 510 kronor per dag. Det innebär en höjning till motsvarande 11 220 kronor per månad mot dagens 8 030 kronor. För den som har arbetat deltid minskas beloppet proportionellt.

Höjningen är tillfällig och gäller för tid mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021.

Inkomstrelaterad ersättning

Regeringen föreslår att tillfälligt höja takbeloppet för de första 100 dagarna i arbetslöshetsförsäkringen från 910 till 1 200 kronor per dag. Detta medför att den arbetssökande som har rätt till det högsta ersättningsbeloppet, det vill säga den som har en månadsinkomst på 33 000 kr, får en ersättning under de första 100 dagarna på ca 26 400 kr per månad. Det är en höjning med ca 6 300 kronor per månad.

Detta innebär att den högsta möjliga dagpenningen i den inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen höjs så att den som har en månadsinkomst på 33 000 kronor får 80 procent av sin inkomst de första 100 dagarna. Den högsta dagpenningen uppgår därmed till 1 200 kronor per dag 1–100, varefter det sker en avtrappning till 760 kronor per dag.

Höjningen är tillfällig och gäller för tid mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021.

Karensen slopas

Enligt nuvarande regler finns ett karensvillkor om sex dagar, vilket innebär att en arbetslös individ får vänta på sin ersättning. Regeringen bedömer nu att det är viktigt att individen kan få ta del av sin ersättning utan karens. Karensvillkoret föreslås därmed att tillfälligt tas bort för ansökningar om arbetslöshetsersättning som avser tidsperioden 30 mars 2020 till och med den 3 januari 2021.

Följden blir då att den disponibla inkomsten ökar med flera tusen kronor den första månaden som en individ är arbetslös.

Vad händer nu?

Regeringen har överlämnat förslagen till riksdagen i en extra ändringsbudget.

Vi hjälper naturligtvis till på alla sätt vi kan, så kontakta oss om du behöver mer information, råd eller assistans.

Marie Liebich och Sevim Güven

 

Kontakt
Marie Liebich
072-573 12 40

 

Kontakt
Sevim Güven
072-230 95 20