Inget företrädaransvar efter betalningsanstånd på grund av Covid-19

En del av regeringens krispaket för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet omfattar nya regler om anstånd med inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på lön. Skatteverket har nu i ett ställningstagande meddelat att man inte kommer använda företrädaransvar som en borgenärsåtgärd för sådana obetalda belopp som omfattats av anstånd enligt de nya reglerna – oavsett om anståndet ansökts och beviljats före eller efter skattens ursprungliga förfallodag.

En företrädare för en juridisk person som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte betalar en skatt eller avgift kan genom det skatterättsliga företrädaransvaret, tillsammans med den juridiska personen, bli skyldig att betala skatten eller avgiften. Betalningsskyldigheten är knuten till den tidpunkt då skatten eller avgiften ursprungligen skulle ha betalats.

Om den juridiska personen får anstånd med betalning av skatt innebär det en tillfällig betalningsbefrielse, men det påverkar inte skattefordringens bestånd. Under tiden den juridiska personen har anstånd föreligger dock ett hinder för Skatteverket att ansöka om företrädaransvar hos förvaltningsrätten. I vissa fall innebär anstånd även ett hinder mot att ansöka om företrädaransvar efter det att anståndet har hävts.

Enligt de nya anståndsreglerna, som igår röstades igenom av riksdagen med anledning av Covid-19, får Skatteverket nu bevilja anstånd med inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på anställdas löner för redovisningsperioder som infaller under perioden januari-september 2020. Skattebetalare har möjlighet att ansöka om anstånd retroaktivt, för redan inbetalda belopp, och begära att få överskottet på skattekontot återbetalt. 

Anståndstiden får bestämmas till längst ett år och anståndsbeloppet ska betalas senast den förfallodag som infaller närmast efter att anståndstiden upphör. Reglerna inkluderar en månatlig anståndsavgift som uppgår till 0,3 procent av anståndsbeloppet, samt en icke avdragsgill kostnadsränta på 1,25 procent.

Enligt Skatteverket kommer sådana skatter och avgifter som omfattats av tillfälligt anstånd enligt de nya reglerna inte att angripas med stöd av reglerna om företrädaransvar om skatten kvarstår som obetald efter anståndstidens utgång. Detta gäller även för sådana situationer då anståndet ansökts och medgivits efter skattens ursprungliga förfallodag. Om någon uppenbart utnyttjar möjligheterna till att medges ett tillfälligt anstånd helt i strid med syftet med bestämmelserna kan undantag dock göras i enstaka och mycket speciella fall.

Wilhelm Utterström och Lina Persson

Skatteverkets ställningstagande (dnr 8-137725)

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01

Wilhelm Utterström
076-611 95 88