Uppdrag att förbereda en ny socialförsäkringsförmån

Regeringen har tidigare i mars meddelat att Pensionsmyndigheten har fått i uppdrag att förbereda och planera införandet av en ny socialförsäkringsförmån. Den nya förmånen ska införas i form av ett tillägg till den inkomstgrundande ålderspensionen. Syftet är att stärka pensionsinkomsten för personer som har arbetat ett helt arbetsliv med låg lön och som har en inkomstgrundande allmän ålderspension på mellan 9 000–17 000 kronor per månad.

Bakgrunden till förslaget är att skillnaderna i pensionsinkomst i dagsläget är relativt små mellan personer som får garantipension tillsammans med bostadstillägg, jämfört med de personer som arbetat hela livet och tjänat in pensionsgrundande inkomst med en låg lön.

Pensionstillägget ska betalas ut av Pensionsmyndigheten tillsammans med övrig allmän pension och förslaget är att tilläggets storlek ska baseras på den inkomstbaserade pensionen och uppgå till maximalt 600 kronor per månad.

Reformen planeras att träda i kraft under 2021 med utbetalning från och med september 2021, dock har Pensionsmyndigheten signalerat att detta kan bli svårt att genomföra på grund av att IT-system behöver utvecklas.

Förslaget skickades på remiss till berörda myndigheter den 12 mars 2020 och nästa steg är att remissinstanserna får lämna synpunkter.

Johanna Fridh och Karolina Engström

 


 

The Swedish Government has announced that the Swedish Pensions Agency has been commissioned to prepare and plan for the introduction of a new social security benefit in Sweden. The new benefit would be introduced in the form of an additional contribution to the income-based old-age pension. The purpose is to increase the pension for individuals who have worked their entire life with a low salary, and has a general pension of between SEK 9,000–17,000 per month.

The reason for the proposal is that, at present, the difference in pension is relatively small between people who receive a guarantee pension (not worked in Sweden) together with governmental housing contribution, compared to people who have worked a full work life and earned pensionable income based on a low salary.

The additional pension contribution will be paid by the Pensions Authority together with the general pension. According to the proposal the size of the contribution will be based on the income-based pension earned by the individual. The additional contribution will amount to a maximum of SEK 600 per month.

The reform is planned to enter into force in 2021 and payments of the benefit will start in September 2021. However, the Pensions Agency has signaled that it may be difficult to implement the reform within the suggested time frame due to IT system developments needed.

The proposal was sent for a referral to relevant authorities on March 12 2020 and the next step is to receive opinions on the proposal from these authorities.

Johanna Fridh and Karolina Engström

 

Kontakt
Johanna Fridh
070-250 66 98

 

Kontakt
Karolina Engström
076-853 23 78