Ersättningar och sjukfrånvaro under coronavår (uppdaterad 200331)

Med anledning av rådande pandemi har regeringen presenterat flera åtgärder för att underlätta för arbetsgivare och arbetstagare. Åtgärderna har till syfte att minska smittspridningen i samhället samt mildra de ekonomiska konsekvenserna för företagen. Av Socialdepartementets promemoria som presenterades den 30 mars framgår att staten tillfälligt ska ta över samtliga kostnader för sjuklön som arbetsgivaren normalt bekostar under de två första veckorna av en anställds sjukfrånvaro.

En viktig aspekt för att hindra virusspridningen i samhället är att anställda väljer att stanna hemma vid sjukdomssymptom och anmäler sig sjuka till sin arbetsgivare. Enligt ordinarie lagstiftning får den anställde ingen ersättning alls under den första dagen av sjukdomen, det så kallade karensavdraget. Under dag 2-14 är det arbetsgivarna som betalar för den anställdes sjuklön, och från dag 15 tar staten över ansvaret och utbetalar sjukpenning enligt särskilda bestämmelser. Då vi nu är mitt uppe i en extraordinär situation har regeringen dock presenterat flera åtgärder för att säkerställa att arbetstagare stannar hemma vid sjukdom och att deras arbetsgivare inte drabbas för hårt ekonomiskt vid sjukfrånvaro.

Slopad karens

För att minska smittspridningen ska karensen slopas från den 11 mars 2020. Detta innebär att den anställde i efterhand får söka sjukpenning från staten för den första dagen i sjukfallet. Sjukpenningen för denna dag uppgår till 700 kr.

Ansökan om sjukpenning ska göras till Försäkringskassan, som inte ska behöva bedöma i vilken utsträckning arbetsförmågan har varit nedsatt. Den bedömningen anser man istället att arbetsgivaren har gjort i och med att karensavdrag har gjorts på sjuklönen.

Som en följd av regeringens val av lösning ska arbetsgivaren således fortsätta att göra karensavdrag i lönerapporteringen.

Även egenföretagare kommer att kompenseras.

Läkarintyg krävs först efter 21 dagars sjukdom

I dag krävs att en anställd lämnar ett läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden för att ha rätt till sjuklön. Nedsättningen av arbetsförmågan styrks då genom intyg av läkare eller tandläkare. Regeringen bedömer nu att det finns anledning att tillfälligt upphäva kravet på läkarintyg för att avlasta hälso- och sjukvården. Regeringens förslag innebär att de som är sjuka kan vara hemma från arbetet i 14 dagar utan sjukintyg och ändå erhålla sjuklön från arbetsgivaren.

Försäkringskassan har vidare informerat att de från den 27 mars 2020 inte kommer kräva läkarintyg för deras handläggning av sjukpenningärenden till och med den 21:e sjukdagen.

Staten bekostar sjuklönen

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj 2020. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Ersättningen till arbetsgivarna för sjuklönekostnaderna ska baseras på de uppgifter om sjuklönekostnader som arbetsgivaren rapporterar i den månatliga arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Försäkringskassan ska därmed elektroniskt hämta uppgifterna om sjuklönekostnaderna från Skatteverket, för en skyndsam hantering. Ersättningen ska därefter krediteras på arbetsgivarnas skattekonton.

Arbetsgivarna ska således i lönerapporteringen hantera utbetalning och rapportering av sjuklön i enlighet med sina normala processer.

Vad händer nu?

Riksdagsbeslut är planerat till den 2 april 2020.

Vi hjälper naturligtvis till på alla sätt vi kan, så kontakta oss om du behöver mer information, råd eller assistans.

Marie Liebich och Sevim Güven

Denna artikel har uppdaterats/kompletterats efter att en promemoria från Socialdepartementet som behandlar åtgärderna ovan presenterades 2020-03-30.

 

Kontakt
Marie Liebich
072-573 12 40

 

Kontakt
Sevim Güven
072-230 95 20