Nya regler om korttidsarbete

Regeringen presenterade igår ett nytt förslag på regler om korttidsarbete med statligt stöd, som innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som den anställde får ut mer än 90 procent av lönen. Bestämmelserna kommer att träda i kraft den 7 april, men kommer kunna tillämpas redan från den 16 mars.

Syftet med de nya reglerna är att stödja sysselsättningen och dämpa arbetslösheten i synnerligen djupa lågkonjunkturer eller som nu, vid situationer som inte har gått att förutse, genom att arbetstagare går ner i arbetstid och lön. Kostnaden delas mellan staten, arbetsgivaren och de anställda. Förslaget innebär alltså att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med upp till hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen.

För att kvalificera sig för preliminärt stöd ska arbetstagarens arbetstid minskas med 20, 40 eller 60 procent av den ordinarie arbetstiden. Kostnadsfördelning för arbetstidsminskningen följer av tabellen nedan, vilken gäller under hela 2020. Därefter kommer andra nivåer att gälla.

Ovan gäller för lönedelar upp till SEK 44,000 per månad.

 

Arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal

För att en kollektivavtalsbunden arbetsgivare ska kunna ansöka om stöd uppställs krav på att det finns ett tillämpligt centralt kollektivavtal om korttidsarbete. Det ska också finnas ett lokalt kollektivavtal där de närmare förutsättningarna för tillämpningen av korttidsarbete har fastställts.

Arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal

Arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal kan ansöka om stöd under förutsättning att det finns ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och var och en av de arbetstagare som berörs av korttidsarbetet. Dessutom krävs att 70 procent av arbetstagarna vid driftsenheten deltar i det kortvariga arbetet under den period som stödet avser.

 Hur går man tillväga?

  1. För arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal => undersök om ni omfattas av kollektivavtal om korttidsarbete.

    För arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal => upprätta och ingå skriftliga överenskommelser med minst 70 procent av arbetstagarna vid aktuell driftsenhet.

  2. Skicka in ansökan om stöd till Tillväxtverket. Tillväxtverket prövar ansökan mot de villkor som lagts fast för stödet. Vid behov begär Tillväxtverket kompletteringar av ansökan. Ansökan kan med fördel skickas in samtidigt som ni vidtar åtgärder enligt steg 1.
  3. Så snart ansökan har godkänts av Tillväxtverket kan en ansökan om preliminärt stöd ges in till Skatteverket. Om kravet på stöd uppfylls betalas stödet som en kreditering på arbetsgivarens skattekonto.
  4. En arbetsgivare som erhållit preliminärt stöd är skyldig att göra en avstämning till Skatteverket, som innebär en jämförelse och bedömning av om den genomsnittliga arbetstids- och löneminskningen som har tillämpats överensstämmer med de angivna nivåerna i lagen och de avtal som slutits. Återbetalningsskyldighet kan uppstå om arbetsgivaren uppburit för mycket preliminärt stöd.

Enligt regeringen kommer de nya reglerna att träda i kraft den 7 april, men tillämpas redan från den 16 mars 2020.

Paula Hogéus, Johan Wijk och Gabriella Sköld

Klicka här för att läsa den engelska versionen av den här artikeln

Läs också Utökning av reglerna om korttidspermittering

 

Kontakt
Paula Hogéus
072-503 80 85

 

Kontakt
Johan Wijk
070-607 32 90

 

Kontakt
Gabriella Sköld
073-415 79 26