Likviditetshjälp via skatten i pandemitider (uppdaterad 200326)

Regeringen har nu presenterat ytterligare åtgärder för att dämpa de ekonomiska effekterna av Covid-19. Ett av förslagen är likviditetshjälp för hela företagssektorn i form av anstånd med inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på anställdas löner. Reglerna föreslås dessutom göras retroaktiva från årsskiftet, vilket innebär att redan inbetald skatt kommer kunna begäras tillbaka.

Branscher av alla slag har drabbats av stora ekonomiska problem med anledning av det virusutbrott som nu växt sig till en pandemi, och företag med stora fasta kostnader står med i det närmaste obefintliga intäkter. Vi är i en extraordinär situation som kräver extraordinära åtgärder, vilket återspeglas i det krispaket som idag presenterats av regeringen.

Förslagen är flera, men på skatteområdet handlar det om möjlighet till anstånd med upp till tre månaders inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på anställdas löner. Redovisningsperioder som kan komma i fråga är januari till september 2020, och anstånd kommer att medges som längst i ett år. En anståndsavgift kommer att tas ut med 0,3 procent på beviljat anstånd per påbörjad kalendermånad och utöver detta kommer det också att löpa en icke avdragsgill kostnadsränta på 1,25 procent. Tillsammans innebär anståndsavgiften och kostnadsräntan en kreditkostnad för företagen motsvarande normal marknadsränta.

Anstånd kommer inte att beviljas avseende moms för de företag som redovisar sin moms årsvis. Företag som missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa, eller som redan har större skatteskulder, kommer heller inte att kunna få anstånd.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men ska alltså kunna tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2020. Detta innebär att företag som redan hunnit göra inbetalningar på skattekontot under början av året kommer kunna få skatten återbetald av Skatteverket.

Vad händer nu?

Lagrådet har redan hanterat förslaget och lämnat det utan synpunkter. Härefter ska det vidare till riksdagen genom en extra ändringsbudget som beslutas av regeringen den 19 mars. De nya reglerna föreslås dock som ovan nämnts träda i kraft den 7 april.

Samtidigt har Skatteverket i ett pressmeddelande klargjort vad som gäller till dess att den nya lagstiftningen är på plats. Företag och privatpersoner kan nämligen söka anstånd med sina skatteinbetalningar redan nu med stöd av de befintliga reglerna i skatteförfarandelagen. För att få ett sådant anstånd krävs dock att man kan visa att betalningsproblemen uppstått som en direkt konsekvens av virusutbrottet och att betalning kommer att kunna ske efter att anståndstiden löpt ut. Anståndstiden är dessutom kort, och regeringen bedömer att bestämmelserna inte är tillräckliga för att hantera de likviditetsproblem som företagen står inför i dagsläget.

Vi hjälper naturligtvis till på alla sätt vi kan, så kontakta oss för mer information, råd och assistans vid anståndsansökan.

Lina Persson

Klicka här för att läsa den engelska versionen av den här artikeln

 

Uppdatering 2020-03-24

Finansutskottet har nu föreslagit att de nya anståndsreglerna ska träda i kraft den 30 mars, istället för den 7 april. I övrigt överensstämmer finansutskottets förslag med det som regeringen lagt fram och som beskrivs ovan. Beslut i riksdagen kommer att fattas den 26 mars.

Skatteverket har i ett pressmeddelande uppgett att man kommer att kunna ansöka om anstånd digitalt via Mina sidor, eller på pappersblankett. Någon möjlighet att i förväg ansöka om anstånd enligt de nya reglerna förefaller dock inte finnas ännu.

Uppdatering 2020-03-26

Regeringen har nu föreslagit att även företag som redovisar moms årligen ska omfattas av de nya anståndsreglerna. Läs mer i vår artikel Ytterligare krispaket för små och medelstora företag.

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01