Ingen lönebeskattning av differentierad utdelning vid exit

Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen fastställt att differentierad utdelning, innan en delägare i ett fåmansföretag avvecklar sitt ägande, inte ska omklassificeras till lön skattemässigt. Detta motiverades med att skillnaden i utdelning inte har en direkt koppling till skillnader i delägarnas arbetsinsatser.

De så kallade 3:12-reglerna styr hur delägare i fåmansföretag beskattas när de tar ut utdelning från den egna verksamheten. Syftet är att man vill undvika att inkomster som skulle kunna tas ut som lön istället tas ut som lågbeskattad utdelning.

Förhandsbeskedet gäller ett företag som ägs av två personer, där den ena delägaren har slutat att arbeta och ska sälja sina aktier till den andra delägaren. Båda delägarna har så kallade kvalificerade aktier, som omfattas av 3:12-reglerna. För att underlätta finansieringen för den kvarvarande delägaren ska man före överlåtelsen låta bolaget göra en differentierad utdelning, där utdelning endast lämnas till den avgående delägaren. Båda delägarna har tidigare haft lika stor lön från bolaget, och ersättningen till den avgående delägaren uppges vara baserad på det överenskomna bolagsvärdet.

Skatteverket menade i första hand att utdelningen skulle ses som lön till den avgående delägaren. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg dock inte att det fanns någon anledning att se utdelningen som något annat än utdelning. Man motiverade detta med att utdelningen inte differentierats med hänsyn till delägarnas arbetsinsatser i bolaget, utan att den istället grundar sig i ett ägarskifte där utdelningen är en del av ersättningen för aktierna som överlåts. Hur utdelningen ska beskattas styrs därmed av 3:12-reglerna och beror bland annat på vilket utrymme för lågbeskattad utdelning som den avgående delägaren har enligt sin K10-blankett.

Kommentar

I praxis har differentierad utdelning beskattats som lön när det har funnits en direkt koppling mellan delägares arbetsinsatser i bolaget och utdelningen (RÅ 2000 ref. 56 och HFD:s dom i mål nr 494-19). Att den differentierade utdelningen i det aktuella fallet inte är kopplad till arbetsinsatser och därför ska beskattas som utdelning, får anses tydliggöra rättsläget ytterligare. Avgörandet öppnar upp för möjligheten att använda sig av differentierad utdelning i situationer där man annars kanske hade övervägt att låta bolaget lösa in den avgående delägarens aktier. Många ägarskiften skulle därmed kunna genomföras på ett enklare sätt. Som så ofta är det dock viktigt att säkerställa att situationen motsvarar den som klarat domstolens prövning, då även små skillnader ibland kan få stora skattemässiga konsekvenser.

Hanna Ringsö och Mika Persson

Läs Högsta förvaltningsdomstolens dom (mål nr 4432-19)

 

Kontakt
Mika Persson
070-318 92 57

Hanna Ringsö
070-286 34 46