Ytterst oenigt om beskattning av styrelsearvoden

Så kom den till slut, domen som många väntat på sedan Högsta förvaltningsdomstolen tidigare i år beslutade att frågan om beskattning av styrelsearvoden skulle prövas av domstolens samtliga 16 justitieråd. Någon kioskvältare blev det dock inte, eftersom majoriteten bedömde att det inte är tillräckligt angeläget med en förändring av rättspraxis.

För snart två år sedan vände HFD upp och ner på världsordningen för många när man gick emot Skatteverkets pragmatiska syn och administrativa praxis kring styrelsearvoden, och bedömde att dessa normalt ska beskattas som inkomst av tjänst. Detta innebar i princip slutet för fakturering av styrelsearvoden via eget bolag och enskild firma åtminstone på det sätt och i den utsträckning som tidigare varit möjlig. Undantag accepteras därefter för uppdrag som varit begränsade i tid och som gällt avgränsade och specifika insatser.

Men i juni i år tog frågan en oväntad vändning när det beslutades att ett förhandsbesked som överklagats från Skatterättsnämnden skulle prövas i plenum, innebärande att samtliga justitieråd i HFD ska delta istället för de fyra till fem som rätten normalt består av. Det aktuella förhandsbeskedet rörde en advokat som genom sitt helägda advokataktiebolag innehar ett antal poster som styrelseledamot, men frågan avsåg arvoden för endast ett av dessa uppdrag. Skatterättsnämnden menade dock att det inte var fråga om ett tidsmässigt avgränsat uppdrag som gäller en specifik insats i bolaget och bedömde därför att arvodet ska beskattas som inkomst av tjänst. Detta överklagades sedermera.

Att HFD fattar beslut om att ett avgörande ska prövas av samtliga domare är ett ovanligt specialförfarande som tillämpas om det vid överläggning framkommer att den mening som råder i rätten avviker från en bedömning som man tidigare gjort, men också om det av någon annan anledning är av särskild betydelse för rättstillämpningen att målet avgörs av domstolen i sin helhet. Därför har många naturligtvis varit spända på om detta skulle innebära en öppning för någon form av förändring, men så blev alltså inte fallet. Nu har domen nämligen meddelats, i vilken Skatterättsnämndens förhandsbesked fastställs.

Även om Skatteverket haft en annan synvinkel menar HFD att det finns en klar och sedan länge etablerad praxis från högsta instans avseende frågan om hos vem beskattning av styrelsearvode ska ske, vilket bekräftades i domen från 2017. I nu aktuellt fall argumenterar man att det förvisso är naturligt men kanske ändå inte helt motiverat att lägga så pass stor vikt vid uppdragets personliga karaktär som man har gjort i praxis, och att styrelseuppdrag därigenom särbehandlas i förhållande till andra uppdrag av personlig karaktär. Men HFD menar att man bör iaktta stor försiktighet när det är fråga om att eventuellt ändra ett genom rättspraxis fastlagt rättsläge som bestått under längre tid, och att det inte framstår som tillräckligt angeläget att nu överväga en sådan modifiering.

Av domen framgår dock att justitieråden varit långt ifrån överens – hela nio domare var på ett eller annat sätt skiljaktiga, varav sex stycken med avseende på utgången i målet. Det framförs bland annat att intresset för likformighet vid beskattningen talar för att alla uppdragsersättningar bör bedömas utifrån samma kriterier oavsett vad uppdraget går ut på, och man avfärdar också att en förändring inte skulle vara tillräckligt angelägen eller att detta ens är en förutsättning för att en ändring ska övervägas.

Kanske kan man se de skiljaktiga justitierådens motiveringar som en uppmaning till lagstiftaren, när det bland annat anförs att det praktiska rättslivet under nästan tio års tid har inrättat sig efter en annan ordning än den som kommit till uttryck i HFD:s praxis och att detta inte vållat några olägenheter. Men utifrån hur lagstiftningen ser ut idag och de skilda uppfattningarna till trots får man i alla fall – när 16 justitieråd prövat frågan – ändå anta att majoritetens förhållningssätt i den nu förmedlade domen är cementerat i rättspraxis.

Lina Persson

Läs Skattenätets tidigare artiklar:
Styrelsearvoden ska prövas på nytt (2019-06-10)
Beskattning av styrelsearvoden som tjänst – nya övergångsregler (2017-10-23)
Skatteverket ger ut ny rättslig vägledning kring styrelsearvoden (2017-06-30)
HFD underkänner styrelseuppdrag i eget bolag i de flesta fall (2017-06-21)
Styrelseuppdrag via eget bolag underkänns (2017-01-20)

Läs avgörandena:
Högsta förvaltningsdomstolens dom (mål nr 3978-18)
Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 107-17/D)

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01