Fördelning av skattskyldighet för resultat i kommanditbolag

Skatterättsnämnden har avgjort ett förhandsbesked gällande fördelning av skattskyldigheten för ett kommanditbolags resultat mellan säljare och köpare. Frågan var om resultatfördelningen påverkades av att säljaren innan försäljningen överlåtit tillgångar i kommanditbolaget till ett närstående bolag och gjort uttag ur kommanditbolaget motsvarande det egna kapitalet.

Bakgrund

Bolaget X AB avsåg att förvärva två fastigheter, L 1 och L 2, som ägdes av kommanditbolaget L KB. L KB ägde även en tredje fastighet, L 3. Det fanns en latent skattemässig vinst på fastigheterna. L KB ägdes till 99,9 procent av Y AB och Y AB:s andelar i kommanditbolaget var näringsbetingade. 

X AB avsåg att förvärva fastigheterna indirekt genom ett förvärv av andelarna i L KB. Före andelsförvärvet skulle den fastighet som X AB inte ville förvärva att överlåtas från L KB till ett annat bolag inom Y-koncernen. Det var oklart om överlåtelsen skulle ske till marknadspris eller underpris men oavsett hade beskattning av hela övervärdet på fastigheten utlösts då ett kommanditbolag inte kan vara part i en underprisöverlåtelse.

X AB och Y AB avsåg inte att avtala om att säljaren skulle ta upp kommanditbolagets resultat fram till ägarbytet till beskattning. X AB skulle efter förvärvet av andelarna i L KB fortsätta att bedriva verksamheten i L KB med de två kvarvarande fastigheterna. X AB hade underskott från tidigare år som kan utnyttjas mot en del av resultatet i kommanditbolaget som X AB skulle ta upp.

X AB ville ha svar på om bolaget skulle vara skattskyldig för kommanditbolagets resultat avseende hela avyttringsåret om fastigheten L 3, innan X AB:s förvärv av andelar, har avyttrats för marknadspris (fråga 1) alternativt för underpris (fråga 2) till bolag inom säljarkoncernen. X AB ville också veta om svaren på de två första frågorna ändras om Y AB före andelsöverlåtelsen gör ett uttag som motsvarar det egna kapitalet (fråga 3).

Skatteverket ansåg att varken skattskyldigheten för kapitalvinsten på den avyttrade fastigheten eller vinsten från den löpande verksamheten kunde överföras till X AB. Skatteverket ansåg att det finns skäl som talar för att förfarandet innebär en obehörig inkomstöverföring eller framstår som orimlig eller uteslutande betingad av skatteskäl.

Skatterättsnämndens bedömning

Skatterättsnämnden inledde med att konstatera att hur skattskyldigheten för ett kommanditbolags inkomst ska fördelas när andelarna har överlåtits under beskattningsåret inte är reglerat i inkomstskattelagen. Enligt praxis är dock utgångspunkten att skattskyldigheten avseende hela beskattningsåret övertas av förvärvaren.

Skatterättsnämnden refererade sedan till HFD 2018 ref. 36 där ett avtal om att kommanditbolagets resultat skulle tas upp av köparen frångicks eftersom fördelningen av resultatet framstod som orimlig och uteslutande betingad av skatteskäl. Säljaren hade före överlåtelsen, som gjordes i slutet av räkenskapsåret, tagit ut hela kommanditbolagets resultat. Köparen kunde i det målet kvitta hela resultatet i kommanditbolaget mot underskott.

Skatterättsnämnden kom mot denna bakgrund fram till att det saknades skäl att frångå principen om att ägarna vid beskattningsårets utgång ska beskattas för kommanditbolagets resultat i den aktuella situationen. Detta främst på grund av att verksamheten i kommanditbolaget skulle fortsätta att bedrivas av köparen. Att köparen kunde utnyttja tidigare års underskott för att till en mindre del kvitta mot kommanditbolagets resultat samt att säljaren inte skulle beskattas för andelsavyttringen eller uttaget förändrade inte bedömningen.

Kommentar

Skatterättsnämndens avgörande ligger i linje med tidigare praxis och den allmänna uppfattningen att det är ägaren vid beskattningsårets utgång som är skattskyldig för resultatet i ett handels-/kommanditbolag för hela året om inte annat har avtalats. Slutsatsen i förhandsbeskedet framstår därmed enligt vår mening som helt riktig. HFD 2018 ref. 36 avser en mycket speciell situation och det är positivt att Skatterättsnämnden tydliggör att huvudregeln angående resultatfördelning i handels-/kommanditbolag fortsatt gäller. Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet och det blir intressant att se om HFD delar Skatterättsnämndens bedömning.

Thomas Bergman

Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked: dnr 4-19/D

 

Kontakt
Thomas Bergman
072-717 97 11