Kammarrätten anser fortsatt att LSS-boende ska indelas som vårdbyggnad

Under de senaste åren har Skatteverket drivit frågan vad avser LSS-boende och huruvida dessa ska indelas som specialbyggnad; vårdbyggnad i enlighet med 2 kap. 2 § FTL. Skatteverket vidhåller att vård- och omsorgsbehovet hos de boende i framförallt serviceboenden inte är tillräckligt stort för att byggnaden ska kunna anses utgöra vårdbyggnad.

Den 20 november 2019 meddelade Kammarrätten i Jönköping (mål nr 8018–8019-16) en dom vad avser frågan om huruvida äldreboende samt LSS-boende uppfyller kraven för att utgöra vårdbyggnad.

Byggnaden i aktuellt fall användes till övervägande del för verksamhet i form av förskola, serviceboende för äldre och LSS-boende (gruppbostad). På äldreboendet fanns det personal dygnet runt och under dagskiftet uppgick bemanningen till ca 0,3 vårdpersonal per boende. På LSS-boendet bodde nio unga personer som vårdades av sju personer med utbildning inom LSS. Under dagtid omfattades vården av ständig och kontinuerlig närvaro. Nattillsyn vid LSS-boendet var ordnad via personal från äldreboendet.

Skatteverket ansåg att äldreboendet inte var ett sådant boende där vård och omsorg gavs på dygnet-runt-basis. Insatserna beslutades efter individuell behovsprövning för varje enskild individ och utfördes av hemtjänstpersonal. Skatteverket menade att detta talade för att vård- och omsorgsbehovet inte var så stort att det kunde anses tillhöra gruppen vårdbostäder. Vad avser frågan om LSS-boendet anförde Skatteverket att denna typ av boende är avsett för personer som inte har ett omfattande vård- och omsorgsbehov. Det faktum att samtliga boenden hade egna hyreskontrakt talade enligt Skatteverket även för att byggnaden primärt användes för boende och inte vård. Mot bakgrund av detta ansåg Skatteverket att det endast var sex procent av byggnadens totala yta som uppfyllde kraven för att indelas som specialbyggnad (förskoleverksamheten). Skatteverket indelade således byggnaden som hyreshus; bostäder och lokaler.

Förvaltningsrätten inledde med att konstatera att det har skett en avsevärd förändring vad gäller vårdbehovet hos de äldre som idag vistas på särskilda boenden. Normalt är dessa personer i behov av så omfattande insatser av vård och tillsyn för att klara sin dagliga livsföring att de inte kan utnyttja boendet på ett sådant självständigt sätt som hyreslägenheter normalt är anpassade för, varför byggnaden till övervägande del i aktuellt fall får anses utgöra vårdbyggnad.

Skatteverket överklagade till kammarrätten som avslog överklagan och fastställde förvaltningsrättens dom. Kammarrätten uttalade även att vad gäller LSS-boendet kan det konstateras att av 2 kap. 2 § FTL framgår att byggnad som används för bl.a. omsorg om barn och unga eller omsorg om psykiskt utvecklingsstörda utgör vårdbyggnad. Vidare stadgas att annan byggnad än som nu nämnts ska utgöra vårdbyggnad om den används som hem för personer som behöver institutionell vård eller tillsyn. Oavsett vad den ursprungliga avsikten med det aktuella boendet var framgår av de uppgifter som lämnats att det används som ett vårdboende.

Kommentar

Skatteverket vidhåller att serviceboende för äldre och LSS-boende inte kan anses uppfylla kraven för att byggnaden ska indelas som vårdbyggnad eftersom vård- och omsorgsbehovet inte är tillräckligt stort. Utifrån den argumentation som förs gör Skatteverket bedömningen utifrån hur byggnaden är inrättad samt vilket benämning boendet går under snarare än hur byggnaden faktiskt används. För närvarande driver Skatteverket frågan hårt och vi har noterat flertalet fall där Skatteverket nekar att äldreboenden och LSS-boenden indelas som vårdbyggnad, vilket helt går emot den praxis som utarbetats av samtliga kammarrätter sedan 2006. Vi rekommenderar dig som fastighetsägare att gå igenom Skatteverkets beslut där byggnader nekats indelning som specialbyggnad; vårdbyggnad, men där det finns ett vård- och omsorgsbehov bland de boende. Givetvis får ni gärna höra av er till oss för diskussion avseende Skatteverkets beslut samt hur ni går vidare i just ert fall.

Veronica Nensén och Karin Dagsgård

 

Kontakt
Veronica Nensén
073-023 29 27

 

Kontakt
Karin Dagsgård
073-305 55 34