Socialförsäkringsavtal mellan Sverige och Filippinerna

Riksdagen har nu beslutat att det avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna som undertecknades 2015 gäller som lag från den 1 november 2019. Syftet är att samordna Sveriges och Filippinernas lagstiftning gällande pensioner, arbetsskador samt sjuk- och aktivitetsersättning. Avtalet reglerar således om en person ska vara försäkrad för pensionsförmåner och arbetsskadeförmåner i Sverige eller Filippinerna, samt vad som gäller för utsända arbetstagare.

I Sveriges fall tillämpas avtalet både vad gäller ålders- och efterlevandepension, sjukersättning samt aktivitetsersättning med tillhörande garantiersättningar samt arbetsskadeersättningar. Genom avtalet undviks att dessa personer går miste om intjänad pension, arbetsskadeersättning eller att sociala avgifter betalas i båda länderna. Avtalet innehåller även vissa förmåner för medföljande personer som innebär att möjlighet finns att kvarstå i hemlandets socialförsäkringssystem, förutsatt att de formella kraven är uppfyllda.

För Sveriges del är reglerna om export av förmåner och sammanläggning av förmånsgrundande perioder av särskild betydelse. Avtalet möjliggör bland annat att personer som omfattas av det filippinska pensionssystemet kan få pensionen utbetald vid bosättning i Sverige. Avtalet säkerställer därmed att försäkringsperioder som har tjänats in i Filippinerna och Sverige kan läggas samman för rätt till vissa förmåner.

För utsänd personal mellan Sverige och Filippinerna innebär avtalet att man kan kvarstå i sitt hemlands socialförsäkring avseende de förmåner om avtalet omfattar, under en period som inte överstiger 24 månader. Skulle den initiala utsändningsperioden förlängas finns det även möjlighet att kvarstå i hemlandets socialförsäkring i ytterligare 24 månader, förutsatt att båda ländernas socialförsäkringsmyndigheter är eniga.

Vill du veta mer om vad detta innebär för dig som individ och som arbetsgivare är du välkommen att kontakta oss enligt nedan uppgifter.

Karolina Engström och Caroline Backenros

 

Kontakt
Karolina Engström
076-853 23 78

Caroline Backenros
073-086 28 80