Momsavdrag för solceller på bostadstak

Högsta förvaltningsdomstolen har i en nyligen meddelad dom prövat räckvidden för avdragsförbudet för stadigvarande bostad. I domen beviljades en bostadsrättsförening rätt till avdrag för ingående moms på kostnader hänförliga till installation av solceller på bostadshus, till den del dessa användes för momspliktig försäljning av el till elhandelsföretag.

Bostadsrättsföreningen hade installerat solceller på tak för vissa bostadsbyggnader. Två tredjedelar av den el som producerades såldes med moms till elhandelsföretag medan en tredjedel av elen förbrukades av bostäderna och byggnadernas gemensamhetsutrymmen (dvs. i momsfri verksamhet). Bostadsrättsföreningen hade därför yrkat avdrag för ingående moms med två tredjedelar av installationskostnaderna, dvs. motsvarande användningen i momspliktig verksamhet.

Skatteverket och kammarrätten nekade avdrag för den ingående momsen med motiveringen att avdragsförbudet för stadigvarande bostad skulle anses tillämpligt. Kammarrätten angav att det inte framkommit i målet att byggnaderna särskilt anpassats för den momspliktiga verksamheten, med hänvisning till tidigare avgöranden i RÅ 2003 ref. 100 I och II. Då installationerna ansågs hänförliga till bostäderna medgavs inget avdrag för ingående moms trots den delvisa användningen i momspliktig verksamhet.

HFD anger att förutsättningarna i det aktuella målet skiljer sig från förutsättningarna i de tidigare avgörandena i RÅ 2003 ref. I och II. De tidigare avgörandena avsåg anpassning av småhus där delar av byggnaderna skulle användas som kontor. I det aktuella målet avser kostnaderna installationer på tak till byggnader som är utformade för bostadsändamål. Att den el som produceras delvis används i byggnader som utgör stadigvarande bostäder medför enligt HFD inte att installationerna som sådana kan anses utgöra del av de stadigvarande bostäderna. Bostadsrättsföreningen beviljades därför avdrag för de yrkade två tredjedelarna av den ingående momsen.

Kommentar

HFD:s avgörande är välkommet då det avser kostnader som har en klar koppling till momspliktig försäljning och för vilka det därmed bör föreligga en rätt till avdrag för ingående moms. Målet kan förhoppningsvis ge vägledning i avdragsrättsfrågan även för andra typer av kostnader med koppling till bostadsbyggnader men där inköpen helt eller delvis ska användas i momspliktig verksamhet.

Skatteverkets tolkning av avdragsförbudet för stadigvarande bostad är i regel extensiv. Skatteverket har nu meddelat att man ska se över sina tre ställningstaganden som avser installationer av solceller med anledning av den nya domen, se Skatteverkets rättsfallskommentar.

Alexander Löfgren

Läs domen från HFD (mål nr 6174-18, 6175-18, 6177-18)

 

Kontakt
Alexander Löfgren
076-137 74 11