Följetongen kring stadigvarande vistelse fortsätter

Högsta förvaltningsdomstolen har i slutet av oktober återigen prövat när en utflyttad person ska anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av stadigvarande vistelse här. Fyra sammanhängande månader i Sverige med tillägg av oregelbundna besök om högst tre veckor under resten av året har ansetts medföra obegränsad skattskyldighet. Den som däremot vistas här tre månader sammanhängande under sommaren, tre veckor vid påsk och ytterligare två veckor under resten av året anses inte vistas här stadigvarande.

När en person väljer att flytta från Sverige kan det fortsatt föreligga skattskyldighet här för alla ens inkomster, oavsett var de kommer ifrån. Det beror på att obegränsad skattskyldighet inte bara uppkommer vid bosättning i Sverige utan även vid stadigvarande vistelse här eller om man har väsentlig anknytning till Sverige.

Begreppet stadigvarande vistelse definieras inte i inkomstskattelagen och därför får vägledning hämtas från förarbeten och rättspraxis. Begreppet ska tolkas utifrån vistelsen längd, omfattning och regelbundenhet.

Vi har tidigare under våren publicerat en artikel på Skattenätet (Stadigvarande vistelse har prövats på nytt) om en kvinna som ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden för att få klarhet i hur många dagar hon kunde vistats i Sverige efter utlandsflytt till Portugal utan att anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Skatterättsnämnden kom fram till att kvinnan, som uppgett att hon skulle vistas i Sverige fyra månader sammanhängande under sommaren med tillägg av ytterligare tre veckor under året, inte ansågs vistas stadigvarande i Sverige. Förhandsbeskedet överklagades av Skatteverket.

HFD har nu i dom (mål nr 236-19) meddelat ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarar att kvinnan ska anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Högsta instans menar att endast den sammanhängande vistelsen på fyra månader under sommaren visserligen inte innebär stadigvarande vistelse men eftersom kvinnan uppgett att hon även ska göra korta och oregelbundna besök i Sverige om maximalt tre veckor utöver sommarmånaderna, medför detta att vistelsen får anses vara stadigvarande.

Samtidigt har HFD i ytterligare ett överklagat förhandsavgörande från Skatterättsnämnden prövat ett fall med liknande omständigheter men där utgången blev en annan (mål nr 2659-19). Personen i fråga skulle vistas årligen i Sverige tre månader under sommaren, tre veckor vid påsk och utöver det göra korta, oregelbundna besök om sammanlagt högst två veckor under resten av året. Frågan i målet var om vistelsemönstret medförde stadigvarande vistelse i Sverige. Här fastställde HFD Skatterättsnämndens förhandsbesked och meddelade att den aktuella personen inte ska anses vara obegränsat skattskyldig på grund av stadigvarande vistelse i Sverige.

Kommentar

Tolkningen av stadigvarande vistelse är ett ämne som dyker upp med jämna mellanrum i rättspraxis då lagtexten lämnar utrymme för tolkning. Att anses vara obegränsat skattskyldig eller inte i Sverige kan för många utflyttade personer ha stor betydelse. Eftersom begreppet stadigvarande vistelse är svårtolkat är det välkommet att högsta instans gör ytterligare förtydliganden kring vistelsemönster i Sverige som triggar skattskyldighet.

I de två nämnda målen kommer HFD intressant nog fram till olika slutsatser, trots att den totala vistelsetiden i Sverige är nästan densamma. Exakt hur många dagar en person kan vistats i Sverige är fortfarande oklart men att årligen vistas i Sverige fyra månader i sträck under sommaren torde med ledning av de nya målen vara acceptabelt och inte utlösa obegränsad skattskyldighet. Om en person däremot planerar att återkomma till Sverige mer än under dessa fyra månader i sträck bör försiktighet iakttas då målet från HFD visar att enstaka dagar kan ha stor betydelse för utfallet.

Vid en sammanhängande vistelse i Sverige på upp till tre månader i sträck kan dock korta och oregelbundna besök i Sverige under resten av året till viss del vara möjligt utan att obegränsad skattskyldighet uppkommer. Längden på den längre sammanhängande perioden i Sverige tycks här ha varit utgångspunkten för hur de korta återkommande besöken påverkar domstolens bedömning.

Alexandra Högberg och Marie Liebich

 

Kontakt
Alexandra Högberg
076-855 19 47

 

Kontakt
Marie Liebich
072-573 12 40