Andelar i amerikanskt DISC-bolag ej näringsbetingade

Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen fastställt ett förhandsbesked från skatterättsnämnden där huvudfrågan var om utdelning från ett amerikanskt så kallat DISC-bolag med säte i delstaten Delaware skulle undantas från beskattning med stöd av reglerna om näringsbetingade andelar. HFD kom i likhet med Skatterättsnämnden fram till att andelar i ett DISC-bolag inte ska anses utgöra näringsbetingade andelar. Det svenska moderbolaget skulle därför beskattas för utdelning från DISC-bolaget.

För att andelar i utländska bolag ska kvalificeras som näringsbetingade andelar krävs att det utländska bolaget kan anses motsvara ett svenskt aktiebolag. En sådan jämförelse ska enligt praxis göras ur två perspektiv, dels ett civilrättsligt, dels ett skatterättsligt. I målet stod klart att ett Delaware-bolag (corporation) motsvarar ett svenskt aktiebolag ur ett civilrättsligt perspektiv. Frågan i målet var således om bolaget även motsvarade ett svenskt aktiebolag ur ett skatterättsligt perspektiv.

Ett amerikanskt ”corporation” vars inkomster består till minst 95 procent av kvalificerade exportinkomster kan välja att bli klassificerat som DISC-bolag (Domestic International Sales Corporation). Under den tid som bolaget klassificeras som DISC-bolag är det undantaget från federal bolagsskatt. I delstaten Delaware finns dessutom ingen delstatlig bolagsskatt. Det aktuella bolaget var således fullständigt undantaget från bolagsskatt i USA. 

HFD konstaterade att det enligt praxis krävs att det utländska bolaget är ett inkomstskattesubjekt i hemlandet för att det ska kunna anses motsvara ett svenskt aktiebolag. Enligt HFD måste denna prövning göras med utgångspunkt i syftet med bestämmelserna om näringsbetingade andelar, dvs. att undvika beskattning i flera bolagsled. Det innebär enligt HFD att det inte räcker att ett bolag formellt betraktas som ett skattesubjekt i hemviststaten. Det måste även ske en prövning av om den skattemässiga behandlingen i hemlandet är sådan att bolaget reellt kan utgöra ett skattesubjekt.

Ett Delaware-bolag som är klassificerat som DISC är fullständigt undantaget från bolagsskatt och kan inte ens hypotetiskt bli föremål för skatt i hemviststaten. Andelarna i DISC-bolaget kunde därför inte anses näringsbetingade. Utdelning från DISC-bolaget var därmed skattepliktig för det svenska moderbolaget.

Per Holstad och Joakim Lundahl

Läs domen från HFD (mål nr 842-19)

 

Kontakt
Per Holstad
072-206 46 99

Joakim Lundahl
073-416 53 28