Nytt inlägg i friskvårdsföljetongen

Vi går tyvärr inte från klarhet till klarhet när det gäller det skattefria friskvårdsbidraget; beloppsgränsen på 5 000 kr är ännu obekräftad och efter en dom från Högsta förvaltningsdomstolen i somras har Skatteverket ändrat sina relativt nya riktlinjer. Nu anser man återigen att ett friskvårdsbidrag som överstiger beloppsgränsen blir skattepliktigt i sin helhet.

I en dom i början på 2018 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen en modernare syn på friskvård än tidigare, vilket föranledde Skatteverket att i sin tur publicera ett nytt ställningstagande med ett relativt givmilt förhållningssätt. HFD ansåg i sin dom att pay and play-golf till ett värde av 4 000 kr kunde vara skattefri friskvård, och i ställningstagandet satte Skatteverket en egen beloppsgräns på 5 000 kr. Skatteverket hade dessutom tolkat domen på så vis att om friskvårdsbidraget uppgår till ett högre belopp så kommer bara den överskjutande delen att bli skattepliktig.

Men i somras kom ett nytt förhandsbesked från högsta instans, då avseende ett friskvårdsbidrag på totalt 6 500 kr men uppdelat på två aktiviteter om 5 400 kr respektive 1 100 kr. Skatteverket ansåg i enlighet med sitt ställningstagande att 5 000 kr skulle godtas som skattefri friskvård och yrkade att överskjutande belopp skulle vara skattepliktigt. Detta kommenterade HFD dock överhuvudtaget inte, utan kom fram till att ”ett friskvårdsbidrag om 6 500 kr är inte en skattefri personalvårdsförmån”. Någon nedbrytning i de olika aktiviteterna gjordes inte, inte heller kommenterades någon beloppsgräns eller att summan skulle kunna delas upp i en skattefri och en överskjutande skattepliktig del.

Skatteverket har därför i ett rättsfallsreferat nu dragit slutsatsen att ett friskvårdsbidrag som överstiger visst belopp – enligt Skatteverkets uppfattning 5 000 kr – är skattepliktigt i sin helhet. I denna del anser Skatteverket således att ställningstagandet inte längre ska tillämpas. Dock skriver man att retroaktiv rättelse inte behöver göras av arbetsgivare som tidigare betalat ut ett högre årligt friskvårdsbidrag än 5 000 kr och tillämpat ställningstagandet genom att bara betala arbetsgivaravgifter på överskjutande belopp.

Kommentar

Det kan konstateras att Högsta förvaltningsdomstolens uppdrag främst är att meddela prejudikat. Den uppgiften har sådant företräde att domstolen till och med kan ändra överklagade förhandshandsbesked trots att något uttryckligt yrkande om detta inte har framställts (se RÅ 2001 ref. 23). Det är därför beklagligt att man i det här fallet valde att inte ens behandla de olika argument och resonemang som förts fram av parterna, detta särskilt då Skatteverkets tidigare inställning har grundat sig i ett annat svårtolkat avgörande från samma instans. I stället för att bringa klarhet i frågorna kring friskvårdsförmåner har HFD nu snarare skapat ytterligare frågetecken.

Lina Persson

Läs Skatteverkets rättsfallskommentar:
Dnr 202 340449-19/111

Läs våra tidigare artiklar:
Du har väl inte missat de nya friskvårdsreglerna? (2018-05-04)
Nya bud vad gäller friskvårdsbidraget (2018-12-11)
Friskvården tillbaka på ruta ett (2019-06-26)

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01