Skattenyheter i budgeten för 2020

Under några veckors tid har regeringen på löpande band producerat pressmeddelanden med försmak på innehållet i budgetpropositionen för nästa år – nu har den äntligen publicerats och en sammanfattning är på sin plats.

Tongångarna har vi hört förut – fler ska komma i arbete, Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland, välfärden ska stärkas – och detta slår naturligtvis igenom i de förändringar som presenteras på skatteområdet. Många av förändringarna har också sin grund i den så kallade ”gröna skatteväxlingen”, som innebär att höjda miljöskatter växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande.

 

Färdiga förslag tänkta att träda i kraft 1 januari 2020:

 • Den så kallade värnskatten avskaffas, vilket innebär att statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster (som höginkomsttagare betalar utöver den kommunala inkomstskatten) kommer att vara högst 20 procent och inte 25 som tidigare.
 • Ytterligare skattesänkning för personer över 65 år med en årsinkomst på mellan 210 000-1 400 000 kr, genom att grundavdraget för dessa personer höjs.
 • Ett krav på elektronisk betalning vid rut- och rotarbete införs utan undantag för t.ex. utländska betalningar eller mindre belopp.
 • Kravet på att man ska omfattas av en annan medlemsstats lagstiftning om social trygghet för att få göra avdrag för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter tas bort, eftersom bestämmelsen fått effekter som inte varit avsedda. Det förtydligas också att avdrag medges för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter 
 • Reglerna ändras så att den som har inkomst av annat förvärvsarbete (t.ex. enskild näringsverksamhet) får skattereduktion för allmän pensionsavgift endast för allmän pensionsavgift som faktiskt har betalats in.
 • Reklamskatten sänks från 7,65 till 6,9 procent och gränsen för redovisningsskyldighet för reklamskatt höjs från 60 000 kr till 100 000 kr för ett beskattningsår.

 

Förslag som regeringen kommer att återkomma till:

 • Införande av en skattereduktion för boende i vissa geografiska områden på 1 650 kr, främst Norrland och nordvästra Svealand där avstånden är längre, befolkningstätheten lägre och tillgången till service sämre. Förslaget är tänkt att träda i kraft under 2020.
 • Sänkning av skatten på jobb och företagande som en del i den gröna skatteväxlingen – på vilket sätt förtäljer dock inte historien. Regeringen kommer återkomma med en närmare utformning, och ikraftträdande planeras till den 1 januari 2021.
 • Vi får också fortsätta vänta vad gäller detaljerna kring införandet av begreppet ekonomisk arbetsgivare. I budgeten aviseras att en proposition avseende detta kommer att presenteras under 2020, med nya regler för ikraftträdande 1 januari 2021 (läs mer i Ekonomisk arbetsgivare nu på ingång).
 • Införande av en nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden eller som länge stått utanför den (t.ex. unga personer utan högre utbildning, långtidsarbetslösa och nyanlända). Det förslag som kommer att presenteras senare är tänkt att träda i kraft 1 juli 2020.
 • Ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling är också på ingång. Mer information kommer att komma efter att Finansdepartementet remitterat ett förslag under våren, som ska kunna träda i kraft den 1 april 2020.
 • Möjlighet för utländska bolag att beviljas anstånd med kupongskatt om bolaget kan visa att kupongskatt har innehållits eller betalats för en viss utdelning och att det finns ett anståndsutrymme ska införas. Propositionen bör vara nära förestående eftersom regeringen vill att nya regler ska träda i kraft redan den 1 januari 2020.
 • Man avser att införa en permanent höjning av taket för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad till tre miljoner kronor, för avyttringar som har skett efter den 30 juni 2020.
 • Ett av de minst konkreta förslagen är att en så kallad bankskatt ska införas, för att täcka upp för samhällskostnader i händelse av en finansiell kris. På vilket sätt framgår överhuvudtaget inte och inte heller när vi får veta mer, men reglerna beräknas inte träda i kraft förrän 2022.
 • Ett förslag om en ny punktskatt på förbränning av avfall kommer snart att komma. Skatten är tänkt att införas 1 april 2020 och trappas upp i flera steg, från 75 kr per ton avfall vid införandet till 125 kr per ton avfall under 2022.
 • En justering av skatten på drivmedel är planerad att göras till den 1 januari 2020, nämligen en sänkning av skatten som praktiken medför att skatten vid pump inte höjs 2020 utöver vad som följer av indexeringen med konsumentprisindex.
 • Införande av en skatt på plastbärkassar föreslås från och med den 1 maj 2020, på 30 öre eller 3 kr per styck beroende på typ av påse.
 • Ändrade momsregler för e-handel mellan företag och konsumenter är på gång och ett förslag till lagstiftning kommer att komma i början av nästa år för att träda i kraft 1 januari 2021.
 • En promemoria kommer också tas fram under hösten med förslag på ändringar för att kemikalieskatt ska tas ut även vid utländsk försäljning av elektronik direkt till svenska konsumenter, något som idag är undantaget under vissa förutsättningar.
 • Regeringen kommer under hösten presentera lagförslag för att implementera vissa regler ur EU:s direktiv mot skatteundandragande (bland annat vad gäller neutralisering av effekterna av hybrida missmatchningar samt nya anståndsregler vid utflyttningsbeskattning), då dessa behöver träda i kraft senast den 1 januari 2020.

 

Kontakta oss gärna om du funderar över hur de aviserade ändringarna kan komma att påverka dig eller ditt företag.

Lina Persson

Budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1)
Skatteförslag i budgetpropositionen för 2020

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01