Verksamhetskravet vid beskattning av stiftelser, ideella föreningar och trossamfund

Skatterättsnämnden har lämnat ett förhandsbesked om beskattning av en fastighetsavyttring som ett registrerat trossamfund avser att genomföra. Avgörande var att inkomstanvändningen ska beaktas för fastställande av om trossamfundet uppfyller verksamhetskravet. Förhandsbeskedet har inte överklagats.

Ärendets bakgrund

Trossamfundets verksamhet är indelad i tre delar. Kärnverksamheten består av att bedriva religiös verksamhet och internationell humanitär hjälpverksamhet. Därtill utförs administrativa tjänster i form av ekonomi- och lönetjänster, samt fastighetsförvaltning och uthyrningsverksamhet av fastigheter.

Trossamfundet avser överlåta en helägd fastighet till extern köpare. Så ska ske genom antingen försäljning på marknadsmässiga villkor eller fastighetspaketering. Vid fastighetspaketering kommer trossamfundet först köpa upp ett lagerbolag till vilket fastigheten överlåts till underpris och därefter överlåts lagerbolaget till den externa köparen mot marknadsmässig ersättning. Trossamfundet ställde nedanstående frågor till Skatterättsnämnden.

  1. Är trossamfundet skattskyldig för den kapitalvinst som förväntas uppstå vid avyttring av fastigheten till extern köpare?
  2. Om fråga ett besvaras jakande, omfattas trossamfundet av reglerna om underprisöverlåtelser samt avyttring av näringsbetingade andelar?

Som förutsättningar angavs att öppenhetskravet är uppfyllt i de till trossamfundet anslutna församlingarna. Därtill kommer trossamfundet under det beskattningsår då fastigheten överlåts att använda intäkterna nästan uteslutande för att främja kärnverksamheten. Vidare kommer intäkterna från de administrativa tjänsterna, fastighetsförvaltningen och uthyrningsverksamheten tas upp till beskattning av trossamfundet. Slutligen kommer trossamfundet under det beskattningsår då fastigheten överlåts i skälig omfattning att använda sina övriga intäkter för allmännyttiga ändamål.

Kort om skattskyldighet

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund omfattas av särskilda regler vilket innebär att de i viss utsträckning kan vara undantagna från beskattning, vilket också benämns som inskränkt skattskyldighet. De är dock skattskyldiga för inkomst av näringsverksamhet som omfattas av huvudreglerna i Inkomstskattelagen, med undantag för kapitalvinster och kapitalförluster. Således kan dessa organisationer bedriva skattepliktig verksamhet samtidigt som annan verksamhet är undantagen från beskattning.

För inskränkt skattskyldighet finns särskilda krav som måste uppfyllas, nämligen ändamåls-, verksamhets- och fullföljdskraven. För ideella föreningar och registrerade trossamfund gäller dessutom öppenhetskravet. Ändamålskravet innebär att organisationen ska ha ett eller flera allmännyttiga ändamål med vilket avses att främja exempelvis idrott, miljövård, utbildning, social hjälpverksamhet eller religiös verksamhet. Verksamhetskravet innebär att den verksamhet som bedrivs under beskattningsåret uteslutande eller så gott som uteslutande ska främja ett eller flera av de allmännyttiga ändamålen. Enligt fullföljdskravet ska organisationen i skälig omfattning under beskattningsåret använda sina intäkter för ett eller flera av de allmännyttiga ändamålen. Öppenhetskravet medför att ideella föreningar och registrerade trossamfund inte får vägra någon inträde som medlem om inte särskilda skäl föreligger. Öppenhet föreligger om den del av trossamfundet där medlemsantagning sker uppfyller öppenhetskravet.

Skatterättsnämndens avgörande

Av förutsättningarna i ärendet framgick att ändamåls-, fullföljds- och öppenhetskraven var uppfyllda. Skatterättsnämnden hade därför att pröva om verksamhetskravet var uppfyllt.

Enligt förarbetena till verksamhetskravet utgör den verksamhet som bedrivs för att finansiera den utåtriktade verksamheten inte verksamhet som ingår i bedömningen av verksamhetskravet. Med stöd av förarbetena konstaterade Skatterättsnämnden att verksamhetskravet avser inkomstanvändningen och inte inkomstanskaffningen. Frågan blev därför avhängig hur medlen från fastighetsavyttringen ska användas.

Enligt förutsättningarna kommer trossamfundet under det beskattningsår som fastighetsöverlåtelsen sker att använda dess intäkter för att så gott som uteslutande främja dess kärnverksamhet. Skatterättsnämnden fann därmed att trossamfundet kommer att uppfylla samtliga krav för inskränkt skattskyldighet och därmed inte bli skattskyldigt för kapitalvinst från fastighetsavyttringen. De övriga frågorna förföll därmed.

Kommentar

Det ska tilläggas att för det fall att verksamhetskravet inte är uppfyllt under beskattningsåret får hänsyn tas till hur kravet sammantaget har uppfyllts under beskattningsåret tillsammans med det närmast föregående och efterföljande beskattningsåret. Vidare ska enligt förarbetena inte heller annan näringsverksamhet som bedrivs med vinstsyfte ingå i bedömningen av verksamhetskravet. Det finns således anledning att inte vara för snabb med att avfärda möjligheten till undantag från skattskyldighet även om uppfyllande av verksamhetskravet inte är helt tydligt.

Funderar ni på om olika delar av ert arbete eller planerade transaktioner faller inom eller utom ramen för den inskränkta skattskyldighetens skattebefrielse? Vi på EY kan hjälpa er med dessa frågor liksom andra funderingar som de särskilda reglerna för stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund ger upphov till.

Karin Attorps

Läs förhandsbeskedet (dnr 76-18/D)

 

Kontakt
Karin Attorps
076-853 21 99