Lagändringar under sommaren

Halvårsskiftet har passerat, sommaren är här och många lägger snart i handbromsen på jobbet för lite välförtjänt ledighet. Men vilka skattenyheter behöver vi ha koll på när vi kommer tillbaka efter semestern, eller kanske till och med redan nu?

Nya lagar behöver inte nödvändigtvis börja gälla i samband med nytt kalenderår. Nedan har vi samlat de regeländringar på skatteområdet som träder i kraft idag eller som kommer att aktualiseras lite senare i sommar.

 • Nya regler för generationsskiften i fåmansföretag – 1 juli. Denna förändring innebär att samma skatteregler nu gäller oavsett om ett fåmansföretag överlåts till en extern köpare eller inom familjen, och att generationsskiften inom familjen därmed inte längre missgynnas.
 • Skattereduktion för gåvor till ideella verksamheter – 1 juli. Idag återinförs denna skattereduktion som innebär att man nu kan skänka upp till 6 000 kr och få en skattesänkning med upp till 1 500 kr per år (dvs. 25 procent) för gåvor till godkända mottagare.
 • Slopad särskild löneskatt för äldre – 1 juli. Från och med idag tas det inte längre ut någon särskild löneskatt för personer som fyllt 65 vid årets början och för personer inte som fyllt 65 vid årets början men som fått hel allmän ålderspension under hela året. Effekten av detta är att arbetsgivaravgifterna för personer som fyllt 65 vid årets början endast uppgår till 10,21 procent och att inga arbetsgivaravgifter alls ska tas ut för personer som är födda 1937 eller tidigare. Den slopade särskilda löneskatten gäller även den som bedriver (aktiv) enskild näringsverksamhet.
 • Sänkt moms på e-publikationer – 1 juli. Momsen på e-publikationer har sänkts från 25 till 6 procent, vilket innebär att det från och med idag råder momsmässig likabehandling mellan böcker, tidningar och liknande oavsett om de kommer i fysiskt eller elektroniskt format.
 • Höjt tak för RUT-avdrag – 1 juli. Taket för RUT-avdrag har nu höjts från 25 000 till 50 000 kr per person och beskattningsår. Tidigare kunde man få RUT-avdrag på 50 000 kr endast om man var 65 år eller äldre, men nu gäller detta maxbelopp för alla. De nya reglerna gäller retroaktivt för hela beskattningsåret 2019.
 • Vägavgifterna för tunga fordon höjs och miljödifferentieras – 1 juli. Förändringen innebär att vägavgiften idag höjs för vägavgiftspliktiga lastbilar som inte har utsläppskrav Euroklass V eller EEV. Höjning av vägavgiften för lastbilar med Euroklass V och EEV sker den 1 januari 2020. För lastbilar med Euro VI kommer vägavgiften inte att förändras.
 • Slopad höjning av bensin- och dieselskatt fram till årsskiftet – 1 juli. Sedan några år tillbaka höjs årligen skattebeloppet för bensin och diesel med ett extra tillägg på två procent, utöver en höjning utifrån konsumentprisindex. Den så kallade överindexeringen slopas dock från och med idag, men bara fram till årsskiftet.
 • Sänkt koldioxid- och energiskatt för diesel i arbetsmaskiner, skepp och vissa båtar – 1 juli. Även denna ändring gäller enbart fram till årsskiftet.
 • Omräkningsregel gällande representationsavdrag för eurobolag upphävs – 1 juli. Den nuvarande bestämmelsen om omräkning av representationsavdrag för företag som har sin redovisning i euro upphävs, eftersom reglerna för representationsavdrag i inkomstskattelagen har ändrats. Omräkning av måltidsutgifter som får dras av ska i stället göras enligt huvudregeln i omräkningslagen (dvs. genomsnittskurs). Ändringen ska tillämpas första gången för beskattningsår som börjar den 1 juli 2019 eller senare.
 • Den justerade anskaffningsutgiften för delägare i handelsbolag ändras – 1 juli. Denna ändring görs för att expansionsfondsskatten ska motsvara den faktiskt gällande skattesatsen, med anledning av att en sänkning av bolagsskattesatsen har påbörjats med start den 1 januari i år.
 • Förlängning av växastödet – 1 augusti. Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för den först anställda gäller nu ersättningar på upp till 25 000 kr per månad under de 24 första månaderna av anställningen istället för bara de tolv första månaderna. Ändringen ska tillämpas retroaktivt på anställningar som har påbörjats efter den 28 februari 2018. För anställningar som har påbörjats före den 1 mars 2018 gäller fortfarande de äldre bestämmelserna om att växastödet som längst ska omfatta 12 kalendermånader i följd.
 • Sänkta arbetsgivaravgifter för 15- till 18-åringar – 1 augusti. Snart sänks arbetsgivaravgifterna för den som betalar ut ersättning till personer som fyllt 15 men ännu inte 18 år. Om ersättningen till en och samma ungdom uppgår till max 25 000 kr per månad kommer arbetsgivaravgifterna att vara 10,21 procent. Ordinarie arbetsgivaravgifter – som kommer att utgå på ersättningar över 25 000 kr – är 31,42 procent.
 • Skattenedsättningen för diesel i gruvindustriell verksamhet avskaffas – 1 augusti. I syfte att minska utsläppen av koldioxid från gruvsektorn och bidra till en globalt hållbar utveckling avskaffas snart de sedan tidigare gällande nedsättningarna av energiskatt och koldioxidskatt om 89 procent respektive 40 procent vid förbrukning av gruvdiesel.
 • Skattenedsättningen för energiskatt avskaffas och koldioxidskatten höjs för värmeproduktion i kraftvärmeverk – 1 augusti. I syfte att minska utsläppen av koldioxid vid förbränning av fossila bränslen avskaffas också nedsättningen av skatt på fossila bränslen som används för att producera värme i kraftvärmeverk.
 • Höjd kemikaliskatt – 1 augusti. För att minska mängden farliga ämnen i människors hemmiljö kommer kemikalieskatten om några veckor att höjas till 11 kr per kg för vitvaror och 160 kr per kg för övrig elektronik. Det maximala skattebeloppet per vara höjs till 440 kr.

Sist men inte minst har vi den mycket omdiskuterade momsen på uthyrning av sjukvårdspersonal. Detta är egentligen inte någon lagändring, utan ett nytt ställningstagande som Skatteverket skrivit efter sin tolkning av en dom som kom från Högsta förvaltningsdomstolen förra året. Skatteverket kommer börja tillämpa ställningstagandet från och med den 1 juli 2019, innebärande att uthyrning av sjukvårdspersonal inte ses som momsfri sjukvård utan som momspliktig personaluthyrning. För vårdinrättningar som hyr in personal skulle detta innebära att momsen blir en kostnad, eftersom vårdinrättningar som bedriver sjukvårdsverksamhet saknar avdragsrätt för ingående moms (eller har begränsad sådan).

Värt att nämna i detta sammanhang är dock att riksdagen nyligen riktat en uppmaning till regeringen om att skyndsamt göra en konsekvensanalys och vid behov återkomma med ett förslag som på lämpligt sätt neutraliserar konsekvenserna för vårdgivare och patienter snarast möjligt.

Lina Persson

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01