Styrelsearvoden ska prövas på nytt

För snart två år sedan vände Högsta förvaltningsdomstolen upp och ner på världsordningen för många när man gick emot Skatteverkets pragmatiska syn på styrelsearvoden och bedömde att dessa normalt ska beskattas som inkomst av tjänst. Men nu är frågan på tapeten igen – det har nämligen beslutats att ett nytt fall med styrelsearvode ska prövas enligt de specialbestämmelser som gäller bland annat när högsta instans vill ändra sin egen praxis.

Den 1 januari 2009 ändrades näringsbegreppet och därefter ska det vid bedömningen av om en verksamhet bedrivs självständigt särskilt beaktas vad parterna har avtalat och i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren och inordnad i dennes verksamhet. Skatteverket tolkade detta som att fler typer av verksamheter än förut skulle godkännas för F-skatt, och uppfattningen var att tidigare praxis på området inte längre var tillämplig.

Med anledning av lagändringen skrev Skatteverket ett ställningstagande med tydliggöranden, i vilket det exemplifierades vad som kunde anses utgöra näringsverksamhet. Däri ingick arbete som styrelseledamot som inte är hänförligt till eget eller närståendes ägande i bolaget, förutsatt att det fortlöpande finns minst tre sådana uppdrag.

Och detta var den administrativa praxis som Skatteverket jobbade efter, fram till sommaren 2017. Då kom nämligen Högsta förvaltningsdomstolens omtumlande avgörande av det förhandsbesked i vilket man uttalade att ändringen av näringsbegreppet 2009 inte kan anses ha medfört någon förändring av rättsläget när det gäller beskattning av styrelsearvoden så som det såg ut dessförinnan. Konsekvensen av detta blev alltså att styrelsearvoden normalt ska beskattas i inkomstslaget tjänst, och såväl Skatteverket som skattebetalarna har fått ställa om.

Men nu har vi nåtts av nyheten att ett nytt fall med styrelsearvoden kommer att prövas i plenum, innebärande att samtliga justitieråd i HFD (för närvarande sexton stycken) ska delta istället för de fyra till fem som rätten normalt består av. Detta är ett specialförfarande som tillämpas om det vid överläggning framkommer att den mening som råder i rätten avviker från en bedömning som man tidigare gjort, men förfarandet tillämpas också om det av någon annan anledning är av särskild betydelse för rättstillämpningen att målet avgörs av domstolen i sin helhet.

Vad detta innebär kan vi bara spekulera i, men det finns alltså en öppning för att HFD är på väg att backa från sin egen praxis – eller kan det vara så att det bara handlar om nyansering och förtydliganden? Oavsett vad det är som är på gång kommer det att bli spännande läsning när domen kommer.

Lina Persson

Läs Skattenätets andra artiklar:
Ytterst oenigt om beskattning av styrelsearvoden (2019-12-16)
Beskattning av styrelsearvoden som tjänst – nya övergångsregler (2017-10-23)
Skatteverket ger ut ny rättslig vägledning kring styrelsearvoden (2017-06-30)
HFD underkänner styrelseuppdrag i eget bolag i de flesta fall (2017-06-21)
Styrelseuppdrag via eget bolag underkänns (2017-01-20)

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01