Omvärdering vid koncerninterna tjänster

Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för sin syn på i vilka fall en momsmässig omvärdering ska göras när ett moderbolag tillhandahåller koncerngemensamma tjänster till dotterbolag. Detta kan bli aktuellt när dotterbolaget inte har full avdragsrätt för moms och uttagen ersättning inte anses marknadsmässigt betingad.

Utgångspunkten vid tillhandahållanden mellan förbundna parter (t.ex. moderbolag och dess dotterbolag) är att beskattningsunderlaget ska beräknas med utgångspunkt i marknadsvärdet. Av ställningstagandet framgår att Skatteverket vid denna typ av transaktioner kan uppfylla sin bevisbörda genom att visa att den ersättning som moderbolaget tar ut understiger moderbolagets kostnader för tillhandahållande av tjänsten.

Skatteverket anser att även ett moderbolags allmänna omkostnader ska ingå i de kostnader som belöper på tillhandahållandet till dotterbolagen. Ett moderbolag vars verksamhet endast består av att delta i förvaltningen av ett dotterbolag kan under vissa år ha allmänna omkostnader av engångskaraktär som uppgår till höga belopp, t.ex. för förvärv av finansiella tjänster, såsom nyemissionskostnad. Skatteverket anser att det i vissa fall kan vara marknadsmässigt betingat med en ersättning som understiger kostnaderna det aktuella året när moderbolaget haft denna typ av kostnader. Om moderbolaget fördelar en sådan kostnad i priset under flera år kan en sådan ersättning vara marknadsmässigt betingad. Fördelningen bör enligt Skatteverket normalt inte göras över en längre tid än fem år.

Kommentar

Skatteverkets resonemang är ett skärpt synsätt och synes utgå ifrån att det inte finns några kostnader som är hänförliga till moderbolaget självt och att dessa därmed inte kan föras över på dotterbolagen. Detta är inte i linje med de internationella reglerna avseende internprissättning av vilka tydligt framgår att denna typ av aktieägarkostnader inte får ingå i ersättningen för tjänsterna. Att Skatteverket sedan anser att viss typ av kostnader ska fördelas på just fem år har enligt vår uppfattning inte någon rättslig grund vare sig i svensk praxis eller EU-praxis. Om detta ställningstagande innebär att Skatteverket avser att granska prissättningen mellan moderbolag och dotterbolag kommer det sannolikt medföra rättsprocesser där frågorna förhoppningsvis kommer att bedömas. Eftersom Skatteverket inte meddelat något datum för när det förändrade synsättet gäller kan det inte uteslutas att Skatteverket även kan komma att tillämpa detta retroaktivt.

Koncerner med bolag med begränsad avdragsrätt och som tillhandahåller tjänster internt bör därför se över sina flöden och prissättningen av dessa.

Monika Edvall

Läs ställningstagandet (dnr 202 195456-19/111)

 

Kontakt
Monika Edvall
070-351 77 02