Räkenskapsenlig avskrivning utan uppehåll vid fusion

Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen fastslagit att ett bolag får fortsätta använda räkenskapsenlig avskrivning utan uppehåll, trots fusion med ett dotterbolag som använt en annan avskrivningsmetod. Detta innebär ändring av det förhandsbesked som Skatterättsnämnden tidigare lämnat i frågan.

Före fusionen använde moderbolaget räkenskapsenlig avskrivning medan dotterbolaget använde så kallad restvärdesavskrivning. Räkenskapsenlig avskrivning medför ofta en mer fördelaktig avskrivningstakt för inventarier, men kräver bland annat att bolaget har en överensstämmelse mellan skattemässiga och bokförda värden på inventarierna.

Dotterbolaget hade under ett tidigare år skrivit upp inventarier i bokföringen och då förlorat rätten till räkenskapsenlig avskrivning eftersom inventarierna efter uppskrivningen fick ett högre bokfört värde än skattemässigt värde. Efter att dotterbolaget därefter behövde skriva av tillgångarna i en långsammare takt skattemässigt, var det bokförda värdet efter ett antal år istället lägre än det skattemässiga värdet.

Vid fusionen tog moderbolaget sedan över dotterbolagets problem med skillnaden mellan bokfört och skattemässigt värde på de övertagna inventarierna. Utgångspunkten var därför att moderbolaget inte skulle få använda räkenskapsenlig avskrivning vare sig för de övertagna inventarierna eller för moderbolagets befintliga inventarier.

Det normala förfarandet när ett företag vill gå tillbaka till räkenskapsenlig avskrivning är att en skattemässig justering görs och att återgången kan ske tidigast året efter det år då rätten till räkenskapsenlig avskrivning gick förlorad. I det aktuella fallet skulle dock skattereglerna för inventarier tillämpas i kombination med särskilda skatteregler om fusioner. Utifrån dessa drog HFD slutsatsen att det är möjligt för moderbolaget att korrigera värdena och därigenom ha rätt att fortsätta använda räkenskapsenlig avskrivning utan uppehåll ens under fusionsåret.

Enligt HFD kan korrigeringen ske genom att moderbolaget under en femårsperiod gjorde extra skattemässiga avdrag för att sänka det skattemässiga värdet tills det hamnade på samma nivå som bokförda värdet.

Kommentar

För företag med stora anläggningar kan möjligheten till räkenskapsenlig avskrivning ha mycket stor betydelse. HFD:s förhandsbesked är ett välkommet förtydligande av hur problemet med olika avskrivningsmetoder kan hanteras vid en kvalificerad fusion. Domen visar också att Skatteverket och Skatterättsnämnden har gjort en alltför sträng bedömning av frågan.

Hampus Fransson och Mika Persson

Läs HFD:s avgörande (mål nr 2687-18)
Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 65-17/D)

 

Kontakt
Hampus Fransson
076-850 59 04

 

Kontakt
Mika Persson
070-318 92 57