HFD sätter ner foten om fastighetsskatt för vindkraftverk

Högsta förvaltningsdomstolen har nu fastställt att vindkraftverk ska beskattas med en skattesats om 0,5 procent om en lägre skattesats skulle leda till att takbeloppet för stöd av mindre betydelse i enlighet med EU-kommissionens förordning överskrids. HFD upphäver därmed den dom i vilken kammarrätten ansåg att fastighetsskatten för vindkraftverk inte kan tas ut med någon annan skattesats än 0,2 procent.

Enligt lagen om statlig fastighetsskatt tas fastighetsskatt ut med 0,5 procent av taxeringsvärdet för elproduktionsenhet, med undantag för bland annat elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vindkraftverk (3 § första stycket punkten d). För vindkraftverk tas istället en något lägre skattesats om 0,2 procent ut (punkt f i samma paragraf).

I 3 § femte stycket i tillämplig lydelse av samma lag anges dock också att skillnaden mellan fastighetsskatt för elproduktionsenhet och fastighetsskatt för vindkraftverk kan utgöra stöd av mindre betydelse enligt EU-rätten (kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006, nuvarande kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013).

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det av förarbetena till den svenska lagstiftningen framgår att sänkningen av fastighetsskatt för vindkraftverk bedömdes vara ett stöd av mindre betydelse och att detta medför att stödets storlek kommer att begränsas i enlighet med reglerna i EU-kommissionens förordning.

Bestämmelsen i lagen om statlig fastighetsskatt ska således tolkas som att skatt ska tas ut med den högre skattesatsen på 0,5 procent om en tillämpning av den lägre skattesatsen på 0,2 procent skulle leda till att takbeloppet för stöd av mindre betydelse överskrids. En stödåtgärd anses vara av mindre betydelse så länge som det totala stödet till ett företag inte överstiger 200 000 euro under en period av tre beskattningsår. Den lägre skattesatsen får således endast tillämpas så länge som takbeloppet inte överskrids.

Karin Dagsgård och Veronica Nensén

Läs HFD:s dom (mål nr 3873-18)

 

Kontakt
Karin Dagsgård
073-305 55 34

 

Kontakt
Veronica Nensén
073-023 29 27