Vårändringsbudgeten 2019

Fler ska komma i arbete och Sverige ska bli ett föregångsland på klimatområdet – det är budskapet som regeringen sänder ut med de ändringar i skattelagstiftningen som nu har föreslagits i vårändringsbudgeten. Nedsättning av arbetsgivaravgifter, bibehållen flygskatt och höjning av andra miljöskatter är några av punkterna på regeringens agenda.

Budgetpropositionen för 2019 lämnades av en övergångsregering, och innehöll därför inga politiskt kontroversiella förslag. Sedan början på året är dock en ny regering på plats, även om dess politik delvis bygger på det så kallade januariavtalet och i viss mån också har varit begränsad av Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation som antogs av riksdagen i december. Så nu har regeringen presenterat sin vårändringsbudget, dvs. sina förslag på ändringar i den redan beslutade budgeten. Det finns dock begränsningar i vilka skatter som kan ändras i en sådan budget med hänsyn till när de ska träda i kraft; exempelvis måste inkomstskattesatser som påverkar privatpersoner gälla från 1 januari. De förslag som nu presenterats sammanfattas nedan.

Fler ska komma i arbete

Sysselsättningsgraden i Sverige är den högsta på över 25 år och den högsta inom EU, men trots den positiva utvecklingen finns det fortsatta problem på arbetsmarknaden. För att fler ska komma i arbete föreslår nu regeringen att växastödet – dvs. nedsättningen av arbetsgivaravgifter för den först anställda – ska gälla ersättningar på upp till 25 000 kr per månad under de 24 första månaderna av anställningen istället för de tolv första månaderna som det är i dagsläget. Regeringen vill också göra växastödet permanent, så att reglerna inte försvinner den 31 december 2021 som tidigare har beslutats.

För att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden vill man också införa en helt ny nedsättning av arbetsgivaravgifter, på ersättningar upp till 25 000 kr per månad till ungdomar som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år. På samma sätt som med växastödet skulle nedsättningen innebära att arbetsgivaren endast behöver betala den delen av arbetsgivaravgifterna som utgörs av ålderspensionsavgiften på 10,21 procent.

Sverige ska bli ett föregångsland på klimatområdet

Regeringens mål är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser – vi ska med andra ord bli en föregångare på klimatområdet. Som ett led i att uppnå detta föreslås i vårändringsbudgeten att nedsättningen av energiskatt och koldioxidskatt för diesel som används i arbetsfordon i gruvor ska slopas, och samma sak vad gäller nedsättningen av skatt på fossila bränslen som används för att producera värme i kraftvärmeverk.

Regeringen vill också minska mängden farliga ämnen i människors hemmamiljö och bedömer att det finns ett utrymme att öka den inledningsvis lågt satta kemikalieskatten. Den föreslås därför höjas till 11 kr per kg för vitvaror och 160 kr per kg för övrig elektronik, medan det maximala skattebeloppet per vara höjs till 440 kr.

Vidare infördes den omdebatterade flygskatten den 1 april 2018 för att bidra till att minska flygets klimatpåverkan. Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation innehöll dock ett tillkännagivande om att flygskatten skulle avskaffas – något som den sittande regeringen nu åsidosätter eftersom man anser att flyget även fortsatt ska stå för åtminstone en del av sina klimatkostnader. Regeringskansliet bereder dessutom just nu frågan om att komplettera regleringen med införandet av en reduktionsplikt för biodrivmedel i flyg, vilket innebär ett ekonomiskt incitament för en hög inblandning av hållbart förnybart bränsle för flyget.

Övrigt

Utöver förslagen ovan vill regeringen också behålla den låga momssatsen på naturguidning, som annars var ytterligare något som Moderaterna och Kristdemokraterna gav uttryck för i sin budgetreservation att de ville förändra. Men regeringen vill främja möjligheterna att bedriva naturturism och anser därför att den låga momssatsen på 6 procent ska bestå.

Det blir heller inga åtgärder med anledning av den nya momsrättsliga definitionen av begreppet fast egendom som infördes den 1 januari 2017. En uppföljning av hur detta har påverkat företagens administrativa börda visar att det inte finns något behov av åtgärder med anledning av förändringen, menar regeringen.

De ovan beskrivna ändringarna som föreslagits kommer att träda i kraft den 1 augusti 2019, förutsatt att de röstas igenom i riksdagen. Riksdagens ledamöter har nu möjlighet att under de kommande två veckorna lämna motioner med alternativa förslag. Riksdagen ska fatta beslut under juni månad, med preliminärt beslutsdatum den 18 juni 2019.

Lina Persson

 

Läs vårändringsbudgeten (prop. 2018/19:99)

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01

 

Kontakt
Maria Sommert
072-534 43 30