Förmånsbeskattning av dispositionsrätt till bonuspoäng

Skatterättsnämnden har i ett nyligen publicerat förhandsbesked bedömt att bonuspoäng ska förmånsbeskattas oavsett om de används eller inte. Omständigheterna är specifika i detta fall men ett likartat förhållningssätt finns att spåra när företagsledare i fåmansbolag blir förmånsbeskattade för dispositionsrätt till t.ex. båt eller fritidsfastighet som företaget äger.

Bakgrunden är en fråga som ställts av en ensam ägare till ett bolag som planerar att investera i en segelbåt. Detta ska ske genom ett investeringsprogram som tillhandahålls av ett charterföretag, och under den sex år långa investeringsperioden ska båten hyras ut i charterföretagets verksamhet (som frågeställaren i Skatterättsnämnden inte har något inflytande i). Uthyrning sker normalt kontinuerligt förutom när båtarna ligger på land för underhåll i april till november.

Investeringen skulle medföra att frågeställarens bolag tilldelas ett antal bonuspoäng som kan användas dels för att segla en båt på några av charterföretagets destinationer, dels för semesterboende i villor i olika delar av världen. Bonuspoängen räcker exempelvis till ca fyra veckors egen användning per år av den segelbåt man investerat i. Poängveckorna måste i regel bokas sex månader i förväg och förutsätter att båten eller semesterbostaden inte redan har bokats av externa kunder.

Med anledning av detta undrar frågeställaren om investeringen i båten medför någon förmånsbeskattning för honom och i så fall på vilken grund.

Skatteverket anser att han med stöd av praxis från Högsta förvaltningsdomstolen ska bli beskattad för möjligheten att använda båten för privat bruk – dvs. dispositionsrätten – och inte eventuellt faktiskt nyttjande. Förmånsvärdet ska då utgöras av marknadshyra för de perioder som båten inte varit uthyrd till andra.

Skatterättsnämnden anser visserligen inte att beskattning av dispositionsrätt är utesluten enbart för att det inte är mannens bolag som faktiskt äger båten, men däremot att hans möjligheter att disponera båten i det här fallet är så pass begränsade att det ändå inte är aktuellt av den anledningen. Istället konstateras att han i egenskap av ensam ägare till bolaget kan utnyttja de bonuspoäng som tilldelas bolaget och att det därför är den möjligheten han ska bli beskattad för, dvs. oavsett om han faktiskt använder bonuspoängen eller inte.

Kommentar

Det är vanligt att anställda genom sitt tjänstresande får ta del av så kallade frequent flyer-poäng. Dessa ska enligt såväl Skatteverket som lagstiftningen bara förmånsbeskattas om de faktiskt utnyttjas. I det här fallet handlar det dock istället om en ägare av ett fåmansföretag som vill låta företaget investera i en båt utan att riskera att förmånsbeskattas med höga belopp, och genom ett särskilt bonuspoängsystem får möjlighet att använda båten privat i viss utsträckning, dvs. det finns snarare ett inslag av att egendomen bedöms ha anskaffats för privat bruk. Eftersom båten hyrs ut i charterverksamhet skulle han förvisso antagligen inte ha några svårigheter att bevisa att och i vilka perioder som han inte har kunnat disponera den (vilket han hade behövt göra om företaget gjort ett ”vanligt” båtinköp), och på så vis få ett relativt lågt förmånsvärde. Men för det fall båten står outhyrd under längre perioder löper han på det här sättet åtminstone inte risken att beskattas i högre utsträckning än för de ca fyra veckor som bonuspoängen räcker till.

Även om Skatterättsnämnden inte anser att dispositionsrätten till båten ska beskattas så är det alltså ändå i någon mening dispositionsrätt som utgör grunden för beskattning, nämligen dispositionsrätten till bonuspoängen. Skatterättsnämnden låter sig vid bedömningen inte påverkas av omständigheter som att mannen inte har något inflytande i charterverksamheten eller det faktum att båten i vart fall i teorin skulle kunna vara fullbokad och bonuspoängen därmed oanvändbara. De kan dock också användas för andra objekt i charterföretagets verksamhet, vilket är ytterligare en skillnad jämfört med situationen vid ett vanligt båtinköp. Med tanke på att bonuspoängen enligt omständigheterna som har redovisats i ärendet är olika mycket värda under låg- och högsäsong uppkommer också frågan hur marknadsvärdet för bonuspoäng – och särskilt oanvända sådana – ska bestämmas.

Lina Persson

Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 56-18/D)

Uppdatering 2020-04-28: Förhandsbeskedet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen, som dock idag beslutat att undanröja det. Ett antal dokument hade nämligen bifogats till ansökan men det framgick  av handlingarna i ärendet att andra dokument saknades, som HFD menade sannolikt skulle behövts för att det ska vara möjligt att bilda sig en välgrundad uppfattning om den verkliga innebörden av investeringen. Detta medförde alltså enligt HFD att omständigheterna inte var tillräckligt klarlagda för att förhandsbesked skulle kunna lämnas.

Läs beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 2046-19)

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01