Hyresgästers faktiska förbrukning av el och vatten omfattas inte av moms

Enligt ett nytt förhandsbesked från Skatterättsnämnden är en hyresvärds debitering av el och vatten efter uppmätt förbrukning inte momspliktig, då det utgör en underordnad del av bostadsuthyrningen. Bedömningen går rakt emot den uppfattning som Skatteverket har meddelat i ett ställningstagande från 2018, där det framförs att debitering av el- och vatten efter faktiskt förbrukning är en separat momspliktig transaktion, skild från uthyrningen av bostaden. Skatteverket har därför meddelat att Skatterättsnämndens förhandsbesked kommer att överklagas.

Bakgrunden till de frågor som bedömts av Skatterättsnämnden är i korthet att hyresvärdar, i form av bolag eller bostadsrättsföreningar, avser att upplåta hyresrätts- eller bostadsrättslägenheter där lägenheterna kommer att utrustas med mätare för individuell mätning av hyresgästernas el- och vattenförbrukning. Det är hyresvärden som ingår avtal med el- och vattenleverantören vilket medför att hyresgästerna inte har möjlighet att välja leverantör. Hyresvärden kommer sedan att debitera hyresgästen för den faktiska förbrukningen av el och vatten separat på hyresavin.

Skatterättsnämnden hänvisar till EU-domstolens dom i mål C‑42/14, Wojskowa, och att det i aktuella hyresavtal och stadgar framgår att det även ingår el och vatten i upplåtelsen av bostaden. Vidare finns ingen möjlighet för hyresgästen att själv välja leverantör. Det konstateras att el och vatten är en nödvändig förutsättning för att kunna använda lägenheterna som bostäder och det som kännetecknar tillhandahållandet är upplåtelse av en bostad, varför el och vatten anses underordnat oaktat individuell mätning och debitering. Ur ett ekonomiskt perspektiv utgör upplåtelsen av bostad samt el och vatten en helhet som det vore konstlat att skilja åt. Slutsatsen blir att upplåtelsen av bostad samt debiteringen av faktiskt förbrukad el och vatten utgör ett och samma tillhandahållande som i sin helhet är undantaget från moms.

Kommentar

Skatterättsnämndens förhandsbesked är välkommet och innebär en stor lättnad för många hyresvärdar, som slipper det administrativa krånglet att hantera ut- och ingående moms på el och vatten vid momsfri upplåtelse av bostäder samt hyresrättsliga frågor som kan uppstå vid eventuell utebliven betalning av momsen.

Skatteverket har dock meddelat att förhandsbeskedet kommer överklagas, vilket innebär att frågan ännu inte är helt avgjord.

Skatteverket har i sitt ställningstagande även ansett att avdragsrätt för ingående moms ska begränsas på installationer av system för el, vatten, gas m.m. i bostäder samt momsfria lokaler även om systemen nyttjas för momspliktig elförsäljning. Det kan i detta avseende nämnas att Högsta förvaltningsdomstolen i ett annat ärende gällande installation av solcellsanläggning som används delvis för bostäder och momspliktig elförsäljning ut på nätet kommer att pröva rätten till avdrag för ingående moms.

Vi avvaktar med spänning Högsta förvaltningsdomstolens bedömningar avseende om individuell mätning av el och vatten utgör en del av hyran eller inte samt om avdragsrätt för moms ska gälla för installation av solcellsanläggning som delvis nyttjas för momspliktig elförsäljning.

Dan Sidbo

Läs Skatterättsnämnden förhandsbesked (dnr 31-18/I)
Läs Skatteverkets ställningstagande (dnr 202 54979-18/111)

 

Kontakt
Dan Sidbo
072-717 10 44