Sänkt moms på e-publikationer till sommaren

Regeringen lämnade nyligen över sitt förslag om sänkt moms på elektroniska publikationer till Lagrådet. I lagrådsremissen föreslår regeringen att momsen på böcker, tidningar och tidskrifter som tillhandahålls elektroniskt ska sänkas från 25 till 6 procent. Ändringen i momslagen ska enligt förslaget träda i kraft den 1 juli 2019 och avser försäljning av elektroniska publikationer som inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam.

I och med den digitala utvecklingen är det allt fler som t.ex. lyssnar på ljudböcker eller läser dagstidningar via läsplattor. Den lägre momsen på tryckta produkter har inneburit en konkurrensmässig nackdel för de företag som tillhandahåller digitala publikationer och prenumerationer jämfört med företag som tillhandahåller böcker och tidningar på traditionellt vis.

Rättsligt gäller att EU-länderna måste ha en normalskattesats, vilken i Sverige är 25 procent. Utöver normalskattesatsen får länderna ha en eller två reducerade skattesatser avseende vissa varor och tjänster som regleras i en särskild bilaga till momsdirektivet. Sverige har sedan tidigare utnyttjat möjligheten att tillämpa en reducerad momssats på tryckta böcker, tidningar och tidskrifter. Momsen på sådana publikationer sänktes 2002 till 6 procent.

Vad gäller elektroniska tjänster har dock EU-länderna tidigare varit tvungna att beskatta dessa enligt normalskattesatsen på grund av en skrivelse i momsdirektivet om att reducerad moms inte får tillämpas på tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg. Så sent som 2015 förklarade EU-domstolen att Luxemburgs tillämpning av 3 procent moms på digitaliserade eller elektroniska böcker stred mot momsdirektivet (mål C-502/13 EU-kommissionen mot Luxemburg, punkt 67).

Men i november 2018 antog Ekofinrådet ett förslag till ändring av momsdirektivet vad gäller momssatser på böcker, tidningar och tidskrifter. Ändringen innebär att det nu är möjligt för EU-länderna att införa reducerad moms på publikationer oberoende av om de tillhandahålls fysiskt eller elektroniskt. Det är denna möjlighet som Sveriges regering nu avser utnyttja.

Den föreslagna momssänkningen innebär en momsmässig likabehandling av publikationer oberoende av om de läses på papper eller läses eller lyssnas på elektroniskt, och kan få stor betydelse för företag inom bl.a. bok-, tidnings- och tidsskriftsbranscherna som tillhandahåller digitala tjänster i konkurrens med företag som tillhandahåller tryckta publikationer. Ändringen innebär även en förenkling för de företag som tillhandahåller såväl tryckta som digitala publikationer och prenumerationer då en uppdelning inte längre behöver göras av beskattningsunderlaget i fall då en prenumeration eller ett köp innebär tillgång till såväl tryckta som digitala versioner av en produkt.

Lagrådet yttrade sig häromdagen över förslaget. Enligt Lagrådet finns vissa oklarheter om vilka publikationer som kommer att omfattas av 6 procent moms, något som skulle kunna innebära gränsdragnings- och tillämpningsproblem. Vidare riktar Lagrådet kritik mot att beredningen har varit bristfällig och remisstiden kort. Det återstår att se i vilken omfattning regeringen tar till sig av denna kritik.

Läs lagrådsremissen Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer

Läs yttrandet från Lagrådet

Uppdatering 2019-03-15

Igår beslutade regeringen en extra ändringsbudget för 2019 innehållandes förslag på sänkt moms på e-publikationer som beskrivits ovan. Glädjande att se är att regeringen efter Lagrådets granskning av förslaget har gjort vissa förtydliganden för att det ska bli lättare att avgöra vilka publikationer som ska omfattas av den sänkta momsen.

Läs propositionen här (prop. 2018/19:73)

Stefan Anefur

 

 

Kontakt
Stefan Anefur
070-314 95 62