Statsstöd: Tribunalen upphäver kommissionens beslut om belgiska skattelättnader

Kommissionen har tidigare funnit att belgiska bestämmelser angående förhandsbesked om skattelättnader vid överskjutande vinst (”excess profit rulings”) utgör otillåtet statsstöd. Tribunalen har nu upphävt beslutet eftersom bestämmelserna inte anses utgöra en stödordning.

Bakgrund

Kommissionen har år 2016 fattat beslut om att en mängd belgiska företag, tillhörande multinationella koncerner, har tagit emot otillåtet statsstöd genom s.k. ”excess profit rulings”. Grunderna för detta är att företag inom multinationella koncerner anses göra övervinster på grund av synergieffekter, stordriftsfördelar och andra fördelar som inte skulle existera för ett jämförbart fristående företag. Belgiska företag som har erhållit ett förhandsavgörande (ruling) har därför kunnat reducera sin skattepliktiga vinst i motsvarande mån. Efter kommissionens beslut om otillåtet statsstöd har företagen blivit skyldiga att återbetala stödet. Efter att besluten överklagats av Belgien och flera av de berörda företagen har tribunalen – alltså den första överklagandeinstansen – prövat beslutet avseende ett av de aktuella företagen.

Tribunalens bedömning

Enligt kommissionen utgjorde de belgiska skattelättnaderna en stödordning. Ett av kriterierna för att bestämmelser ska utgöra en stödordning är att inga ytterligare genomförandeåtgärder krävs. Tribunalen fann dock att skattelättnaderna inte endast hade sin rättsliga grund i bestämmelser, utan även i praxis från den instans som meddelat förhandsbeskedet. Vidare hade denna instans betydande utrymme för skönsmässig bedömning. Slutligen fann tribunalen, efter att ha undersökt de förhandsbesked som kommissionen hänvisade till, att förhandsbesked inte utfärdades systematiskt. Det krävdes således ytterligare genomförandeåtgärder, varför det inte var fråga om en stödordning.

Kommentar

Kommissionen har möjlighet att överklaga tribunalens dom till EU-domstolen. Det är i princip även möjligt för kommissionen att mot bakgrund av tribunalens avgörande granska enskilda förhandsbesked och utreda om de kan utgöra individuella statsstöd.

Kommissionen har i ett antal andra uppmärksammande fall rörande statsstöd på skatteområdet undersökt om det varit fråga om individuella stöd. I dessa ärenden har frågan därför varit om den aktuella medlemsstatens åtgärder inneburit en selektiv fördel till det berörda bolaget. Eftersom tribunalen upphävde kommissionens beslut om ”excess profit rulings” på grunden att bestämmelserna inte utgjorde en stödordning, ger domen ingen vägledning avseende frågan om selektiv fördel. Domen har således begränsad betydelse för de andra uppmärksammade statsstödsärendena.

Martin Segerström och Emelie Mik

 

Läs tribunalens avgörande (mål nr T-131/16 och T-263/16)

Läs också EY:s globala artikel i Tax Insights

 

Kontakt
Martin Segerström
076-101 29 31

 

Kontakt
Emelie Mik
076-899 34 71