Full kontinuitet i beskattningen vid kvalificerad fusion med privatbostadsföretag

Högsta förvaltningsdomstolen fastställde nyligen ett förhandsbesked avseende fusion av en ekonomisk förening in i ett privatbostadsföretag. Skatterättsnämnden konstaterade att fusionen kunde genomföras utan några direkta skattemässiga konsekvenser och HFD fastslog att kontinuiteten i beskattningen ska ges företräde framför den särskilda beskattningsordningen för privatbostadsföretag.

Bakgrund

Förutsättningarna i målet var i korthet följande. Ett privatbostadsföretag avsåg att genom fusion ta över en eller flera fastigheter från en ekonomisk förening. Fusionen skulle genomföras genom att privatbostadsföretaget i ett första steg förvärvade samtliga andelar i den ekonomiska föreningen. I nära anslutning till förvärvet skulle den ekonomiska föreningen i ett andra steg fusioneras upp i privatbostadsföretaget. Som förutsättningar för ansökan angavs att den överlåtande ekonomiska föreningen inte var ett privatbostadsföretag eller en kooperativ ekonomisk förening.

För privatbostadsföretag gäller särskilda regler som innebär att företaget inte ska ta upp inkomster och inte dra av utgifter som är hänförliga till fastigheter. Privatbostadsföretag beskattas dock för kapitalvinster vid avyttring av fastigheter. Att den överlåtande ekonomiska föreningen i aktuellt mål inte var ett privatbostadsföretag innebar att fastigheter som den föreningen ägde vid tidpunkten för fusionen inte omfattades av den särskilda beskattningsordningen för privatbostadsföretag.

I en ansökan om förhandsbesked ställde privatbostadsföretaget därmed bl.a. följande frågor:

  1. Uppfyller fusionen villkoren för att vara en skattemässigt s.k. kvalificerad fusion?
  2. Kommer den övertagna fastigheten att omfattas av den särskilda beskattningsordningen som gäller för privatbostadsföretaget efter fusionen?


Fråga 1 – Fusionen uppfyller villkoren för att vara kvalificerad

Ett av villkoren för att en fusion ska vara skattemässigt kvalificerad, dvs. inte utlösa några direkta skattemässiga konsekvenser, är att det övertagande företaget omedelbart efter fusionen är skattskyldigt för inkomst av sådan näringsverksamhet som det överlåtande företaget beskattats för.

Skatterättsnämnden konstaterade att skattskyldighetsvillkoret primärt tar sikte på att det övertagande företaget är skattskyldigt i Sverige. Att inkomster och utgifter hänförliga till privatbostadsföretagets fastigheter är undantagna beskattning innebär således inte något hinder mot att fusionen är kvalificerad. Då det i ansökan om förhandsbesked uppgavs att övriga förutsättningar för en kvalificerad fusion förelåg ansågs fusionen uppfylla villkoren för att vara kvalificerad.

Förhandsbeskedet överklagades i denna del inte till HFD.

Fråga 2 – Den övertagna fastigheten omfattas inte av den särskilda beskattningsordningen för privatbostadsföretaget

Eftersom fusionen ansågs uppfylla kraven för att vara en kvalificerad fusion blev reglerna om s.k. skattemässig kontinuitet tillämpliga. Kontinuiteten innebär att privatbostadsföretaget inträder i den överlåtande ekonomiska föreningens skattemässiga situation efter fusionen. Frågan var om detta innebar att de övertagna fastigheterna skulle beskattas konventionellt enligt de regler som gällde för den överlåtande föreningen eller om beskattningsordningen för privatbostadsföretag skulle ges företräde.

HFD konstaterade inledningsvis att kontinuitetsregeln i och för sig gäller även med avseende på den löpande beskattningen och att syftet med kontinuitetsregeln är att säkerställa att den skattefrihet som medges vid fusionen inte blir definitiv. Detta syfte ansåg domstolen i sig inte kräva att löpande inkomster i form av hyror etc. som uppkommer efter fusionen, och som därmed inte kan anses hänförliga till det överlåtande företaget, beskattas hos det övertagande företaget. Domstolen fann däremot att det inom ramen för den löpande beskattningen av fastigheten finns inslag som motiverar att den skattefrihet som medges vid fusionen kompenseras genom att beskattningen hos det övertagande företaget sker i enlighet med kontinuitetsregeln. Exempel på sådana inslag är värdeminskningsavdrag samt skattemässigt och företagsekonomiskt motiverade reserveringar. Kontinuitetsregeln gavs därför företräde.

Kommentar

Domen innebär att privatbostadsföretaget fullständigt inträder i den överlåtande föreningens skattemässiga situation, även vad gäller själva beskattningsmetoden.* Detta innebär att privatbostadsföretaget kommer att ha en särskild ”fålla” för konventionellt beskattade fastigheter, vilket kan leda till en del praktiska problem bl.a. vad avser den skattemässiga och redovisningsmässiga hanteringen av fastigheter som ägs av företaget.

I sammanhanget kan konstateras att HFD tidigare klargjort att en övergång från en konventionellt beskattad ekonomisk förening till ett privatbostadsföretag inte föranleder några skattemässiga konsekvenser (RÅ 2008 ref. 65). Eftersom de skäl som HFD lyfter fram för en fullständig kontinuitet i det nu aktuella fusionsmålet även borde kunna aktualiseras när en ekonomisk förening övergår till att bli ett privatbostadsföretag hade det varit intressant om HFD resonerat kring varför de två situationerna ska behandlas annorlunda.

*Se även RÅ 2000 ref. 18 där en liknande situation prövades avseende ett investmentföretag, men där fråga var om skillnad i beskattning av kapitalvinster.

Olle Waller

Läs avgörandet från HFD (mål nr 3893-18)

Läs förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden (dnr 93-17/D)

 

Kontakt
Olle Waller
070-341 96 14