Detta granskar Skatteverket i år

Skatteverket släpper inte hoppet om en vitare byggbransch men kommer under året att samarbeta med sju andra myndigheter för att skapa en sundare konkurrens även för bilverkstäder samt inom branscherna restaurang och skönhet. Fokus kommer också att läggas på nyare fenomen som influencers och handel med kryptovalutor, och vad gäller det senare meddelas dessutom att granskningen kan komma att göras även bakåt i tiden.

Tidigare i veckan höll Skatteverket sitt årliga pressmöte för att presentera vilka områden som särskilt kommer att granskas under 2019. Nedan sammanfattar vi vad som framkom avseende respektive område:

Digital ekonomi

Kryptovalutor

I förra årets deklaration redovisade ca 3 000 personer handel med kryptovalutor. Indikationer från stora handelsplatser talar dock för att det är ytterligare tiotusentals personer som handlar med kryptovalutor och Skatteverket hoppas därför se att betydligt fler kommer att redovisa handel i deklarationen i vår.

I sina tidigare utredningar har Skatteverket funnit bland annat oredovisade inkomster av handel med kryptovalutor, oredovisade inkomster i företag som tagit betalt i kryptovalutor, avsaknad av tillräckliga underlag för anskaffningskostnad, och att handeln uppfyller kriterierna för näringsverksamhet men inte redovisas så. Skatteverket kommer att fortsätta granskningen under 2019 och är tydlig med att man kommer att använda sig av inhämtat kontrollmaterial och gå bakåt i tiden, men även söka mer internationellt samarbete.

2018 hade kryptovalutorna generellt en negativ utveckling och angående förlustredovisning ska man tänka på följande:

 • förluster är inte fullt ut avdragsgilla utan ska kvoteras till 70%
 • för att man ska kunna göra avdrag ska man kunna styrka både inköps- och försäljningspris
 • anskaffningskostnaden får inte beräknas enligt schablonmetoden

E-handel

En betydande e-handel sker via kända, etablerade marknadsplatser på nätet som uppfattas som seriösa av konsumenterna. De underliggande leverantörerna som ibland levererar varorna direkt till konsumenterna kan dock vara både okända och oseriösa. I andra länder har myndigheterna funnit en hel del fusk när det gjorts satsningar mot detta området, och Skatteverket planerar att utöka sina kontroller under 2019.

Influencers

Skatteverket väljer nu specifikt att fokusera på så kallade micro-influencers, som oftast inte har egna företag utan är anställda av medieköpare. Medieköparna skickar produkter direkt till influencers som i sin tur marknadsför dem via sociala medier. Ibland får influencern kontant ersättning för sitt arbete av medieköparen, men ibland utgörs betalningen av själva produkten eller tjänsten som marknadsförs. Oavsett vilket ska influencern betala inkomstskatt och medieköparen lämna kontrolluppgift och betala sociala avgifter. Skatteverket har dock gjort en del utredningar och sett att det förekommer fel och fusk, framförallt vad gäller den icke-kontanta ersättningen. Under 2018 har Skatteverket jobbat förebyggande och det kommer man att fortsätta med, men man kommer också att utföra kontroller. Arbetet kommer att rikta sig både mot influencers och medieköpare.

Osund konkurrens

2019 kommer Skatteverket starta upp ett operativt samarbete med sju andra myndigheter för att få in rätt skatt, skapa arbetsmiljöer som bättre uppfyller gällande krav och normer, ge bättre skydd åt utsatta människor, trycka tillbaka välfärdsbrottsligheten och på så vis motverka osund konkurrens. Denna typ av samarbete har förekommit även tidigare vad gäller det grövre fusket, men nu satsar man alltså på samarbete även kring det man kallar den grå marknaden, där det finns en riktig verksamhet och redovisning av intäkter men där fusk förekommer i viss utsträckning.

På detta området har man identifierat några riskmiljöer som man kommer att satsa på under 2019 och de är:

 • Byggbranschen
 • Bilverkstäder
 • Restaurang
 • Skönhetsbranschen

Kontroller i byggbranschen

Signalerna från byggbranschen är att det är oerhört svårt att få lika konkurrensvillkor på marknaden, och en företagsundervisning visar att byggbranschen sticker ut på så vis att svarta löner förefaller ha ökat dramatiskt istället för som i andra branscher där man sett att åtgärder som krav på kassaregister och personalliggare istället har minskat fuskandet.

Årets kontroller i byggbranschen omfattar:

 • Personalliggare och månadsredovisning
 • ROT-avdrag
 • Nordkalotten (framförallt flytten av Kiruna med oerhört många aktörer inblandade)
 • Samverkan ”osund konkurrens” (se ovan)

Identitetsfusk

När man talar om identitetsfusk kopplat till företag förekommer företeelser som falska företrädare, osanna lönemottagare och kontomålvakter. Satsningen för Skatteverket under 2019 är att fortsätta att utvidga den systematiska kontrollen av pass och id-kort och fortsätta att prioritera och stärka kontrollen kopplat till oseriöst företagande. Särskilt noga granskas anställningsintyg och underlag som visar på verksamhet i ett företag, som normalt sett lämnas in för att styrka att personer som vill flytta till Sverige har uppehållsrätt på grunden att de har arbete här. Slutligen kommer Skatteverket också att fortsätta bosättningskontrollerna och förstärka kontrollerna kopplade till felaktiga utbetalningar.

Punktskatter

Vad gäller punktskatter ser Skatteverket i sina kontroller att företagen missuppfattar reglerna, missar att skattesatser ändras och har bristande rutiner till exempel vad gäller lagerbokföring (som ska visa vad som finns i lagret och vad man ska redovisa skatt för). Det förekommer också rent illegal hantering av punktskattepliktiga varor – som tillverkning av alkohol utan godkännande från Skatteverket, och smuggling av alkohol, tobak och andra punktskattepliktiga varor. Skatteverkets kontroller innefattar inhämtning av uppgifter från andra myndigheter, utredning av lämnade deklarationer och ansökningar om återbetalning men också kontrollbesök och revisioner.

En ny punktskatt för i år är spelskatten, som ska betalas av spelbolag som vänder sig till svenska spelare oavsett om spelbolaget är ett svenskt eller utländskt företag. Arrangörerna ska först ansöka om spellicens hos Spelinspektionen, och sedan redovisa och betala spelskatt varje månad på mellanskillnaden mellan insatser och utbetalda vinster – med start den 12 februari i år. Det som är viktigt för den som spelar att veta är att om man spelar hos bolag som saknar licens och vinner pengar ska man själv skatta för detta som inkomst av kapital.

Kommentar

Med hänsyn till att Skatteverket lyfter fram punktskatt som ett fokusområde för 2019 finns det potentiellt ett ökat behov av rådgivning inom punktskatterelaterade frågor. För att minimera sina risker på området kan företag se över följande:

 • Kartlägg punktskattebärande processer (till exempel inköp, försäljning, tillverkning, införsel/utförsel, import/export samt användning för andra ändamål av punktskattepliktiga varor)
 • Överväg att göra en djup kontroll av lagerbokföringen (gäller de aktörer som är upplagshavare för mineraloljor, vissa tobaksprodukter och alkohol)
 • Kontrollera ”status” av aktörer som man handlar med, för att säkerställa att punktskattepliktiga varor får flyttas under skatteuppskov
 • Författa interna rutiner för hantering av punktskattepliktiga varor
 • Se över garantibelopp för att möta de krav som finns i lagstiftningen (gäller de aktörer som har ställt garanti för flyttning och lagring av punktskattepliktiga varor)
 • Bilda djupare kunskaper kring användning av EMCS (Electronic and Movement Control System) som används i hela EU
 • Vid försäljning av punktskattepliktiga varor till andra EU-länder, kontrollera motpartens status i destinationslandet genom det EU-gemensamma registret SEED,
 • Säkerställ god kommunikation med logistikavdelningen för att kraftigt minska riskerna för att vissa varuflöden inte beaktas vid rapporteringen av punktskatt

EY har ett team som arbetar heltid med punktskattefrågor och hjälper svenska och multinationella företag med samtliga ovan nämnda moment. Kontakta gärna Vladimir Tsypiashchuk om du behöver rådgivning eller assistans.

Lina Persson, Maria Sommert och Vladimir Tsypiashchuk

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01

 

Kontakt
Maria Sommert
072-534 43 30

 

Kontakt
Vladimir Tsypiashchuk
073-404 12 14