Avdragsrätt för ingående moms i filialer som tillhandahåller tjänster till huvudkontoret

EU-domstolen slår fast att en filials avdragsrätt för ingående moms hänförlig till kostnader för tillhandahållanden som har använts i huvudkontorets verksamhet, ska bestämmas med ledning av avdragsrätten hos huvudkontoret.

Morgan Stanley med huvudkontor i Storbritannien bedriver en verksamhet som huvudsakligen består av tillhandahållande av finansiella tjänster. Morgan Stanley bedrev också samma verksamhet i Frankrike via en filial. I Frankrike finns en möjlighet att frivilligt vara momspliktig för finansiella tjänster, vilket filialen valt att utnyttja. Det innebar att den franska filialen bedrev en 100% momspliktig verksamhet gentemot externa kunder. Förutom denna verksamhet tillhandahöll filialen tjänster till huvudkontoret i Storbritannien. Det uppstod dock oenigheter mellan Morgan Stanley och den franska skattemyndigheten hur avdragsrätten för ingående moms skulle beräknas i den franska filialen. 

Frågorna som EU-domstolen tog ställning till i målet var:

  1. Hur ska avdragsrätten för moms hänförlig till filialens kostnader som endast avser tjänster som tillhandahålls till huvudkontoret beräknas?
  2. Hur ska avdragsrätten för moms på allmänna omkostnader beräknas, dvs. kostnader som är hänförliga till både filialens externa verksamhet och de tjänster som tillhandahålls huvudkontoret?

EU-domstolen slår inledningsvis fast att en filial och dess huvudkontor är en och samma beskattningsbara person (så länge ingen av etableringarna ingår i en momsgrupp), och tillhandahållande av tjänster mellan dessa etableringar utgör inte transaktioner som omfattas av momssystemet. EU-domstolen slår vidare fast att för ingående moms hänförlig till kostnader som är direkt kopplade till huvudkontorets transaktioner, kan en filial inte beakta sin egen försäljning till externa kunder. Istället ska avdragsrätten beräknas med ledning av verksamheten i huvudkontoret dit kostnaden ska kopplas, dvs. en beräkning av ett bråk där andelen momspliktig/återbetalningsberättigad försäljning i denna verksamhetsgren i huvudkontoret utgör täljaren, och total försäljning i denna verksamhetsgren i huvudkontoret utgör nämnaren. Dock får de momspliktiga transaktionerna i huvudkontoret, respektive transaktioner som medför återbetalningsrätt, endast beaktas som momspliktiga om de är att anse som momspliktiga/återbetalningsberättigade också i det landet där filialen är etablerad. 

Vad gäller ingående moms hänförlig till filialens allmänna omkostnader så är den enligt EU-domstolen avdragsgill enligt en beräkning av ett bråk där total momspliktig försäljning i såväl filialen som i huvudkontoret utgör täljaren, och total omsättning i filialen och i huvudkontoret utgör nämnaren. 

Läs EU-domstolens avgörande i mål C-165/17

 

Kommentar

Av ordalydelsen i EU-domstolens domslut följer att om resurser i en filial används för att tillhandahålla tjänster till huvudkontoret ska avdragsrätten för momsen på kostnaderna beräknas endast med hänsyn till den verksamhet i huvudkontoret som använder sig av dessa tjänster. Det innebär större utmaningar för företag med en filialstruktur och större administrativa krav för att beräkna avdragsrätt för moms. 

Det finns således anledning för företag att se över sin beräkning av avdragsgill moms om de bedriver verksamhet i en filialstruktur och samtidigt har momsfri försäljning. 

Gustav Norström Wiklund och Tomas Karlsson

 

Kontakt
Gustav Norström Wiklund
070-559 61 10

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61