Avdragsrätten för marknadsföringsbidrag till utländska dotterbolag och korrigeringsregeln

Skatteverket har fått många frågor om avdragsrätten för marknadsföringsbidrag till utländska koncernföretag och företagen som yrkar avdrag hänvisar ofta till den rättspraxis som finns från Högsta förvaltningsdomstolen om marknadsföring. Skatteverket har därför nu i ett nytt ställningstagande behandlat frågan om hur denna existerande praxis förhåller sig till den så kallade korrigeringsregeln i inkomstskattelagen.

HFD har tidigare uttalat att korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL är en specialbestämmelse för internationella förhållanden som har företräde framför generella regler vid beräkning av en näringsverksamhets resultat. Domstolen har vidare uttryckt att en helhetsbedömning många gånger behöver göras av det utländska företagets affärstransaktioner med varandra för att avgöra om villkoren mellan parterna är armlängdsmässiga.

Under åren 1994 och 1995 meddelade HFD sju domar om marknadsföringsbidrag vilka alla rörde ett svenskt tillverkande bolag som sålde sina produkter genom utländska försäljningsbolag. HFD uttalade i dessa domar att det för avdrag krävdes ett direkt samband mellan bidragen och de affärsmässiga transaktioner som förekom mellan bolagen. Samtliga fall är avgjorda enligt den allmänna regeln för kostnadsavdrag (16 kap. 1 § IL). Inte i något av målen prövade HFD om villkoren mellan bolagen i övrigt var armlängdsmässiga och huruvida marknadsföringsbidraget medförde ett för det aktuella bolaget armlängdsmässigt resultat.

Frågan hur korrigeringsregeln förhåller sig till denna rättspraxis om marknadsföringsbidrag har aldrig prövats av HFD. Kammarrätterna har dock i flera fall vägrat avdrag för marknadsföringsbidrag med stöd av korrigeringsregeln.

Skatteverkets bedömning i sitt ställningstagande är att korrigeringsregeln fungerar annorlunda än generella regler om inkomstberäkning. 16 kap 1 § IL är en generell regel om avdrag för kostnader. Korrigeringsregeln däremot, är en svensk implementering av den internationellt accepterade armlängdsprincipen vilken innebär att ett företags resultat ska justeras upp om resultatet inte är armlängdsmässigt. För att kunna bedöma om resultatet är armlängdsmässigt kan det bli nödvändigt att göra en helhetsbedömning av parternas transaktioner med varandra för att se om någon transaktion kompenserar en annan felprissatt transaktion. Kompenserande transaktioner beaktas däremot inte vid tillämpningen av den allmänna regeln om kostnadsavdrag i 16 kap. 1 § IL.

Skatteverket anser vidare att HFD:s uttalanden om korrigeringsregelns företräde och tillämpningen av OECD:s riktlinjer innebär att man vid bedömningen av avdragsrätten för marknadsföringsbidrag måste beakta om det totala resultatet blir armlängdsmässigt. Bedömningen av avdragsrätten för lämnat marknadsföringsbidrag ska alltså inte isoleras från parternas övriga mellanhavanden och transaktioner. Tvärtom måste ett lämnat marknadsföringsbidrag ses som ett villkor bland andra villkor som ska beaktas vid bedömningen av om resultatet i det svenska företaget blivit för lågt.

Länk till ställningstagandet (dnr 202 531717-18/111)

 

Kommentar

Skatteverkets bedömning i sitt ställningstagande rörande frågan om hur avdragsrätten för marknadsföringsbidrag till utländska dotterbolag ska ses i relation till korrigeringsregeln är inte förvånande. Den allmänna regeln för kostnadsavdrag (16 kap. 1 § IL) är en allmän nationell bestämmelse rörande kostnaders skattemässiga avdragsgillhet. Korrigeringsregeln, å andra sidan, är en specialbestämmelse för internationella förhållanden som har företräde framför generella regler vid beräkning av en näringsverksamhets resultat. Det är därför naturligt att korrigeringsregeln används vid bedömningen av avdragsrätten för marknadsföringsbidrag, dvs. att det görs en helhetsbedömning huruvida transaktionerna och villkoren mellan parterna medför ett armlängdsmässigt resultat.

Kontakta oss gärna för en diskussion kring hur detta kan påverka er verksamhet.

Olov Persson och Amanda Modin

 

Kontakt
Olov Persson
070-318 94 48

Amanda Modin
070-642 92 93