FÅAB-smitta vid lån men inte vid uthyrning

Särskilda skatteregler gäller för en delägare som arbetar i sitt eget fåmansföretag. Även passiva innehav kan omfattas av reglerna, om verksamheten där och i det aktiva innehavet anses vara ”samma eller likartad”. Skatterättsnämnden anser att uthyrning av fastighet mellan två bolag inte innebär att bolagen bedriver samma eller likartad verksamhet. Däremot anser nämnden liksom tidigare att bolagen bedriver samma eller likartad verksamhet när det ena bolaget har lånat ut pengar till det andra.

Syftet med regeln om samma eller likartad verksamhet är att en aktiv delägare inte ska kunna flytta över en del av en verksamhet till ett passivt innehav, för att vänta ut en femårig karensperiod och därefter ta ut pengarna till lägre skatt.

Det finns tidigare avgöranden där man har ansett att regeln gäller när kapital har förts över mellan bolag genom t.ex. utdelningar eller tillskott. Domstolen har då menat att man i det ”aktiva” bolaget har genererat vinster pga. delägarens arbetsinsatser, och att man sedan på olika sätt har fört över dessa vinster till ett ”passivt” bolag.

Uthyrning av fastighet

I det ena förhandsbeskedet var delägaren aktiv i ett av sina innehav och passiv i ett annat. I det aktiva innehavet bedrevs både fastighetsförvaltning och annan verksamhet i en koncern. Det ”passiva” bolaget bedrev också fastighetsförvaltning och hyrde bl.a. ut lokaler till den andra koncernen. Bolagen ansågs här inte bedriva samma eller likartad verksamhet (varken pga. uthyrningen mellan bolagen, eller pga. att båda bolagen faktiskt bedrev samma typ av verksamhet).

Skatteverket höll med om bedömningen och har inte överklagat förhandsbeskedet. Så länge frågan inte har avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen kan det alltså finnas en osäkerhet även om det verkar osannolikt att Skatteverket skulle ifrågasätta liknande situationer.

Det framgår inte av förhandsbeskedet om det spelade någon roll att uthyrningen skedde från det passiva innehavet till det aktiva och inte tvärtom. I den aktuella situationen hade de uthyrda tillgångarna alltså inte något att göra med delägarens arbetsinsatser, vilket har varit ett argument i situationer där överföringar har skett från aktiva innehav till passiva innehav.

Utlåning av pengar

Även i det andra förhandsbeskedet var delägaren aktiv i ett av sina innehav och passiv i det andra. Pengar lånades ut från det ”aktiva” bolaget till det ”passiva”, men det förekom av praktiska skäl även lån i omvänd riktning. Skatterättsnämnden ansåg att bolagen bedrev samma eller likartad verksamhet, med hänvisning till att det inte skulle vara någon skillnad mellan utlåning av pengar och överföring av kapital genom utdelning eller tillskott. En ledamot var dock skiljaktig och framförde att ett lån på marknadsmässiga villkor inte innebär någon förmögenhetsöverföring, och att det därför bör ses som vilken annan transaktion som helst. (Enbart att två företag har affärsförbindelser på marknadsmässiga villkor anses inte medföra att de bedriver samma eller likartad verksamhet.)

Förutsättningarna i förhandsbeskedet är mycket lika ett tidigare besked från Skatterättsnämnden. Till skillnad från den gången har förhandsbeskedet nu överklagats. Förhoppningsvis får vi ett klargörande från Högsta förvaltningsdomstolen inom en snar framtid.

Mika Persson

Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked om uthyrning (dnr 33-18/D)
Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked om utlåning (dnr 58-18/D)

 

Kontakt
Mika Persson
070-318 92 57