Nya bud gällande friskvårdsbidraget

Sedan en tid tillbaka gäller förmånligare regler kring det skattefria friskvårdsbidraget än vad som har varit aktuellt tidigare och Skatteverket har bland annat meddelat något som förut har saknats, nämligen en tydlig beloppsgräns. Denna övre gräns på 5 000 kr per år har dock utmanats och nu har Skatterättsnämndens förhandsbesked kommit; det skattefria friskvårdsbidraget kan uppgå till åtminstone 6 500 kr.

Under 2017 kom ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden som i början av 2018 också fastställdes av Högsta förvaltningsdomstolen, avseende golf i vissa former. Golf har tidigare varit det klassiska exemplet på friskvård som inte kan vara skattefri då det inte har ansetts kunna vara en förmån av ”enklare slag”. I förarbetena uttalas dock att det får ankomma på rättstillämpningen att ta hänsyn till förändringar som sker med tiden i synen på vad som avses med enklare slag av motion, och HFD menade just att förutsättningarna för att spela golf och synen på sporten har förändrats väsentligt sedan reglerna infördes i slutet av 80-talet.

Domstolen framhöll också att det faktiskt inte framgår av lagtexten att motionen måste vara av enklare slag, och betonade att det väsentliga bör vara att hela personalen kan ta del av förmånen – det vill säga ingen ska behöva avstå på grund av att ett utnyttjande till exempel kräver tillgång till avancerad eller dyrbar utrustning. I det aktuella fallet bedömdes 4 000 kr i friskvårdsbidrag vara mindre värde.

Denna rättsutveckling föranledde Skatteverket att skriva ett nytt ställningstagande och huvuddragen i detta kan du läsa om i vår tidigare artikel Du har väl inte missat de nya friskvårdsreglerna? En av nyheterna var dock att Skatteverket meddelade en övre beloppsgräns för det skattefria friskvårdsbidraget på max 5 000 kr per år. Men varken lagtext eller praxis anger någon sådan exakt beloppsgräns för vad som kan anses vara mindre värde och Skatteverkets uppfattning har nu ifrågasatts av en sökande i Skatterättsnämnden. Dennes arbetsgivare erbjuder friskvårdsbidrag om totalt 6 500 kr, varav sökanden vill använda 5 400 kr för medlemskap i ett klättercenter och 1 100 kr för delvis betalning av ett gymkort.

Och med en kortfattad motivering kommer Skatterättsnämnden fram till att även detta friskvårdsbidrag, använt på beskrivet sätt, uppfyller kravet på att vara av mindre värde (dnr 31-18/D). Flera ledamöter var dock skiljaktiga och menade att det är upp till HFD att eventuellt fastställa en ny nivå – och så kan också komma att bli fallet eftersom förhandsbeskedet har överklagats. Vi får således avvakta vad högsta instans har att säga om saken, men nu finns en öppning för att riktlinjerna kring det skattefria friskvårdsbidraget kan bli ännu förmånligare framöver.

Lina Persson

Läs också uppföljarna:
Friskvårdsbidraget tillbaka på ruta ett (2019-06-26)
Nytt inlägg i friskvårdsföljetongen (2019-09-19)

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01