Vi hjälper dig beräkna effekterna av ränteavdragsbegränsningarna

Den 1 januari 2019 träder nya ränteavdragsbegränsningar i kraft, och med vårt egenutvecklade IT-verktyg kan vi hjälpa dig att handskas med dem. Det är nämligen hög tid att börja fundera på vilka konkreta effekter de nya reglerna kommer att få för företaget, men beräkningarna är komplicerade – och det är där EY:s ränteavdragsmodell kommer in i bilden.

Avdragsbegränsningen gäller avseende negativa räntenetton, dvs. nettot av ränteinkomster och ränteutgifter. Vid beräkningen ska särskilda skattemässiga definitioner av begreppen ”ränteutgifter” och ”ränteinkomster” tillämpas. Företag kommer enligt en förenklingsregel att ha möjlighet att yrka avdrag för negativt räntenetto om totalt 5 miljoner kronor. För företag som ingår i en intressegemenskap gäller då att utrymmet till avdrag enligt förenklingsregeln uppgår till max 5 miljoner kronor totalt inom intressegemenskapen. För enskilda företag eller för företag inom en intressegemenskap vars negativa räntenetto överstiger 5 miljoner kronor, kan avdrag antingen yrkas med maximalt 5 miljoner kronor inom intressegemenskapen enligt förenklingsregeln alternativt med ett belopp per företag som inte överstiger 30 procent av ett skattemässigt EBITDA beräknat på bolagsnivå.

För att underlätta möjligheterna att överblicka effekterna av de nya ränteavdragsbegräsningsreglerna har EY utvecklat ett IT-verktyg för att beräkna hur avdragsbegränsningsreglerna kommer att påverka ett eller flera företag. EY:s verktyg kan tillämpas avseende såväl enstaka företag som större koncerner och hanterar såväl enklare estimat som fullständiga skatteberäkningar. Genom att strukturera den företagsspecifika datan (resultat- och skatteberäkning) enligt samma systematik kan import av data i modellen göras med ett knapptryck, oberoende av hur många företag som ingår i en koncern. Senare uppdateringar av den underliggande datan kan sedan föras direkt in i verktyget. Resultatet av beräkningen presenteras i en översikt från vilken koncernbidrag och utjämning av negativa räntenetton kan justeras för.

Vi hjälper gärna till med att beräkna hur de nya ränteavdragsbegräsningsreglerna påverkar just dig och med att avgöra vilka utjämningsmöjligheter som passar din situation och dina preferenser bäst. Kontakta oss för en demonstration av verktyget och en genomgång av hur de nya reglerna kan komma att påverka din situation.

Kontakt
Filip Christensson
073-086 73 98