Ersättning för deltagande i travtävling kan vara momspliktig

Flera frågor hänger ännu i luften vad gäller moms inom hästsport, och Skatteverket har skrivit ställningstaganden som i väntan på rättslig prövning fortfarande inte tillämpas. Nu har dock Skatterättsnämnden i ett nyligen lämnat förhandsbesked uttalat att ersättning som erhålls för att låta en häst delta i en travtävling kan vara momspliktig.

En arrangör av travtävlingar (Y) hade infört ett ersättningssystem där parter som lät hästar delta i travtävlingar erhöll en ersättning om 500 kr. I det fall hästen inte kom till start utgick dock inte någon ersättning. Y utbetalade även ytterligare ersättning till hästägare vars hästar placerade sig bra i travtävlingarna.

En hästägare (X) frågade Skatterättsnämnden om det utgjorde en omsättning av en tjänst enligt momslagen att låta en häst delta i en travtävling mot en ersättning om 500 kr. X frågade vidare om momsbeskattningen på eventuella vinstmedel som översteg 500 kr (dvs. beroende på placering).

Skatterättsnämnden hänvisade till EU-domstolens avgörande i mål C-432/15 ”Baštová” och anförde att det är fråga om ömsesidiga transaktioner när en hästägare låter en häst delta i en travtävling mot ersättning (500 kr) från tävlingsarrangören. Hanteringen uppfyller kraven för att utgöra omsättning i momslagens mening. Syftet med utbetalningen av ersättningen är enligt Skatterättsnämnden att attrahera besökare, vadhållare och andra till tävlingen. Tjänsten utgör, enligt Skatterättsnämndens mening, därför en form av marknadsföringstjänst.

För att den aktuella omsättningen ska vara momspliktig krävs dock även att hästägaren agerar i egenskap av en beskattningsbar person. Skatterättsnämnden anförde att detta får bedömas från fall till fall och prövade inte frågan vidare. Skatterättsnämnden uttalade dock att det framgår av EU-domstolens dom i ”Baštová” att det inte utgör ekonomisk verksamhet att ställa upp med en häst i en travtävling enbart i syfte att vinna prispengar. Däremot kan det utgöra ekonomisk verksamhet om deltagande i travtävlingen skedde som ett led i en annan ekonomisk verksamhet, t.ex. avelsverksamhet. Skatterättsnämnden uttalade vidare att det går att särskilja det tillhandahållande som utgörs av att hästen deltar i travtävlingen från att hästen fullföljer loppet och att prispengar eventuellt betalas ut. Eventuella vinstmedel hänförde sig inte till något tillhandahållande från hästägaren och skulle därför inte momsbeskattas.

Förhandsbeskedet är överklagat.

Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 12-18/I)

 

Kommentar

Vi har tidigare kommenterat EU-domstolens ”Baštová”-dom.

Som vi tolkar EU-domstolens dom och det nya förhandsbeskedet ska moms utgå på tjänster som består i att låta en häst delta en travtävling mot ersättning, förutsatt att denna tjänst tillhandahålls av en beskattningsbar person i dennes ekonomiska verksamhet. Denna verksamhet skulle kunna bestå av deltagande i travtävlingar i sig eller annars genom att deltagandet är kopplat till en hästägarens samlade ekonomiska verksamhet, t.ex. om syftet med deltagande i travtävlingar är att höja priset på hästar som bjuds ut till försäljning eller för att marknadsföra hästägarens avelsverksamhet.

Beskattningsunderlaget för tjänsten (deltagande i travtävling) ska enligt förhandsbeskedet inte innefatta eventuella prispengar som utbetalas med anledning av hästens placering i travtävlingen.

Skatterättsnämnden uttalar sig inte i frågan om avdragsrätt för ingående moms för hästägare som deltar i travtävlingar mot ersättning. Skatteverket har i sin partsinlaga anfört att avdragsrätt endast kan komma i fråga förutsatt att den tjänst som hästägaren tillhandahåller inte är konstlad och skapad för att få en skattefördel (dvs. förfarandemissbruk).

Förutsatt att en hästägarens tjänst är momspliktig måste hästägaren, enligt vår bedömning, i vart fall ha avdragsrätt för moms på kostnader som är hänförliga till deltagande i travtävlingar.

Kontakta oss gärna för att vidare diskutera eventuell momsplikt och avdragsrätt i samband med deltagande i travtävlingar.

Tomas Karlsson, Martin Carlsson och Johanna Andersson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61

 

Kontakt
Martin Carlsson
070-318 97 79

 

Kontakt
Johanna Andersson
070-864 06 71