Tid att optimera skattemässiga avskrivningar

De kommande reglerna avseende ränteavdragsbegränsningar kommer få stor effekt på många fastighetsbolag framöver. När avdragsmöjligheterna för det negativa räntenettot minskar blir det än mer viktigt att säkerställa att de skattemässiga avskrivningarna på fastighetsinvesteringar såsom nybyggnad, ombyggnad och förvärv optimeras.

Som exempel är normalt ca 25-40 procent av utgifterna för ett projekt hänförliga till byggnadsinventarier som kan skrivas av skattemässigt på fem år. Skrivs de istället av som byggnad är avskrivningstakten mellan 20-50 år. Om inventarierna skrivs av genom räkenskapsenlig avskrivning ska värdet överensstämma med redovisningen och det är därför hög tid att nu planera inför årsbokslutet och se över vilka projekt som kommer att aktiveras i år och att de hanteras rätt skattemässigt.
 
En korrekt och optimal skattemässig uppdelning av fastighetsinvesteringarna gör att avskrivningarna kan tidigareläggas, och ett ökat kassaflöde samt en nuvärdesberäknad skattebesparing uppnås. Den förestående sänkningen av bolagsskattesatsen innebär att det även finns en möjlighet att generera permanenta besparingar genom att tidigarelägga avskrivningar mot 22 procent nu, istället för mot kommande skattesatser 21,4 procent (2019, 2020) eller 20,6 procent (2021-).

Hur kan AI hjälpa dig att optimera dina skattemässiga avskrivningar?
I en värld av ”Big data” har bolag ofta mycket information i sina ekonomi- och affärssystem. Denna information kan användas för att identifiera potentiella skattebesparingar gällande avskrivningar och direktavdrag för utgifter som bolagen haft avseende sina fastigheter. Vid en analys av fastighetsinvesteringar är det tidskrävande och i vissa fall komplicerat att manuellt gå igenom affärssystem, anläggningsregister, huvudböcker, kostnadsrapporter, fakturor, ÄTA-rapporter med mera. Vår erfarenhet är att det manuella arbetet även riskerar att resultera i att möjliga skattemässiga avdrag förbises.
 
Inom EY har vi valt att omfamna teknik och har utvecklat vårt egna automatiserade granskningsverktyg (CAART), utrustat för att inte bara utföra en noggrann och konsekvent analys utan också för att lära av tidigare erfarenheter. CAART är programmerat att tillämpa relevant lagstiftning, rättspraxis och tidigare analyser och kan bearbeta stora datamängder, och på några sekunder hitta den mest lämpliga avskrivningsklassen. Med den här marknadsledande tekniken bistår vårt specialistteam – bestående av byggnadsingenjörer och skattejurister – bolag med att utföra klassificeringar av både stora och komplexa projekt såväl som mindre. Om du har några frågor, vänligen kontakta oss.

Henrik Fråhn och Marcel Sikkema

 

Kontakt
Henrik Fråhn
073-374 89 28

 

Contact
Marcel Sikkema
073-340 77 82