Fastighetstaxeringen – nya ställningstaganden

Skatteverket har den 19 oktober publicerat sex ställningstaganden rörande fastighetstaxering. I sak har inga nya bedömningar gjorts, men Skatteverket har uppdaterat sina tidigare ställningstaganden i några specifika fall.

Indelning av djursjukhus

Detta är en uppdatering av det tidigare ställningstagandet om att byggnader inrättade för djursjukvård ska indelas som övrig byggnad. Ställningstagandet har inte i sak förändrat Skatteverkets bedömning.

Värdering av biltvättar med enbart tvättbås (självtvätt)

Skatteverket har gjort en översyn av och uppdaterat äldre ställningstaganden. Självtvättar för bilar ska indelas som övrig byggnad då byggnaden har ett begränsat alternativt användningsområde. Byggnaden och reningsanläggningen värderas sedan efter produktionskostnadsberäkning. Detta är i sak ingen förändring av tidigare ställningstaganden.

Markvärde för industrienhet som utgör 3D-fastighet

Skatteverket har gjort en översyn av och uppdaterat äldre ställningstaganden. Ställningstagandet beskriver hur markvärdet beräknas utifrån gällande riktvärdeangivelse. Detta är i sak ingen förändring av tidigare ställningstaganden.

Hyra för studentbostäder

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets tidigare ställningstagande med rubriken Studentbostäder. Skatteverket har gjort en översyn och uppdaterat äldre ställningstaganden. Efter dom i Högsta förvaltningsdomstolen (RÅ 2008 ref. 77) har det klarlagts att studentbostäder ska indelas som hyreshus. Ställningstagandet innebär ingen förändring i Skatteverkets syn vad gäller värdefaktorn hyra jämfört med tidigare ställningstaganden.

Kommentar: Vad gäller studentbostäder kan påpekas att fastighetsägaren bör se över drift- och underhållskostnader och hur hyran förhåller sig till bruksvärdeshyran i vårdområdet. Om det finns stora avvikelser kan justering ske.

Indelning av biogasanläggning

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets tidigare ställningstagande med samma rubrik. Skatteverket har gjort en översyn och uppdaterat ställningstagandet men har inte förändrat sin bedömning. En biogasanläggning som till övervägande del används för att framställa biogas ska indelas som industribyggnad.

Servitut avseende specialändamål

Skatteverket har gjort en översyn och uppdaterat äldre ställningstaganden. Detta innebär ingen förändring i Skatteverkets bedömning. Specialbyggnader undantas från skatte- och avgiftsplikt. Om delar av en fastighet till övervägande del nyttjas med stöd av servitut ska den tjänande byggnaden till sin helhet indelas som specialbyggnad. Detta ställningstagande gäller servitutsupplåtelser.

 

Kommentar

Det finns fortfarande många oklara frågor och bedömningsfrågor som fastighetsägaren behöver ta ställning till och upplysa om i fastighetsdeklarationen.

Kontakta oss gärna för vidare diskussioner.

Veronica Nensén och Karin Dagsgård

 

Kontakt
Veronica Nensén
073-023 29 27

 

Kontakt
Karin Dagsgård
073-305 55 34