Nytt ställningstagande om uthyrning av vårdpersonal

Skatteverket har i ett nytt ställningstagande uttalat sig över momshanteringen för uthyrning av vårdpersonal. Bakgrunden är en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som kom i somras. Kontentan är i korthet att uthyrning av vårdpersonal, som tidigare undantagits från momsplikt, nu är momspliktigt med 25 procent.

I sitt ställningstagande Uthyrning av vårdpersonal, mervärdesskatt uttalar Skatteverket att uthyrning av personal som ska utföra vårdtjänster är momspliktigt, dvs. sådan uthyrning kan inte längre anses omfattas av undantaget för sjukvård. Uthyrning av arbetskraft karaktäriseras av att köparen av tjänsten är den som ansvarar för arbetsledning, arbetsmetoder och definierar arbetsuppgifterna och att säljaren ställer arbetskraft till förfogande.

Om säljaren däremot skulle tillhandhålla vården under eget namn och för egen räkning, dvs. i de fall det är säljaren av tjänsten som driver den vårdmottagning som tillhandahåller vården gentemot patienten, rör det sig om en vårdtjänst som omfattas av undantaget från momsplikt.

Uthyrning av personal kan dock ses som en sådan tjänst som har en nära anknytning till sjukvård, och därmed undantas från momsplikt, om följande tre kriterier är uppfyllda:

  • Både tillhandahållaren av personal och köparen ska driva vårdmottagningar som huvudsakligen tillhandahåller sjukvård eller tandvård (med huvudsakligen avses här mer än 75 procent)
  • Tjänsten ska vara absolut nödvändig för den undantagna vårdtjänsten
  • Det grundläggande syftet med tjänsten får inte vara att vinna ytterligare intäkter genom verksamhet i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt

Den sista punkten ovan medför att det i praktiken endast är i mycket speciella fall som personaluthyrning kan anses som en tjänst med nära anknytning till sjukvård.

Skatteverket kommer inte att på eget initiativ fatta några beslut mot bakgrund av det förändrade rättsläget avseende redovisningsperioder före den 1 juli 2019.

Kommentar

Den största effekten av det nya rättsläget är att inhyrning av vårdpersonal blir 25 procent dyrare för köparen, eftersom köparen normalt sett inte har avdragsrätt för momsen. I det fall köparen är landstinget, så erhåller landstinget en kompensation för momsbeloppet, men det nya rättsläget medför ändå en fördyring för landstinget då landstinget även enligt tidigare synsätt erhöll viss kompensation vid inköp av vårdtjänster. Kunder som bedriver vårdverksamhet, såväl offentlig sjukvård som privat sjukvård, samt företag som hyr ut personal till denna typ av verksamhet, behöver se över hur de påverkas av det nya rättsläget.

Se även EY:s tidigare artikel Uthyrning av sjukvårdspersonal momspliktigt i många fall

Kontakta oss gärna för vidare diskussioner.

Monika Edvall

 

Kontakt
Monika Edvall
070-351 77 02